Kierunek Matematyka
Specjalność Matematyka Stosowana (I stopień)

Studenci, którzy wybiorą specjalność MATEMATYKA STOSOWANA, otrzymają gruntowne wykształcenie matematyczne z naciskiem na sprawne posługiwanie się aparatem matematycznym oraz umiejętności rachunkowe pozwalające na rozwiązywanie konkretnych zagadnień technicznych. Ponieważ głównym narzędziem pracy naszego absolwenta będzie komputer, dlatego istotnym składnikiem naszych studiów są metody komputerowe zarówno w zakresie standardowego programowania, jak i komputerowo wspomaganego modelowania matematycznego.
 

Atraktor Lorenza


Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów. Pozwalają na uzyskanie uniwersalnego wykształcenia w zakresie obowiązujących (wysokich) polskich standardów matematycznych. Część naszych nauczycieli akademickich poza wykształceniem matematycznym posiada wykształcenie i stopnie naukowe z zakresu nauk technicznych. Dlatego absolwent naszych studiów ma przewagę nad innymi absolwentami studiów matematycznych I-go stopnia w zakresie umiejętności analitycznych, rachunkowych, pracy z komputerem oraz tzw. „wyczucia” modelu matematycznego. Ukończenie studiów matematycznych I-go stopnia na specjalności MATEMATYKA STOSOWANA zapewnia solidną podstawę do dalszych studiów magisterskich oferowanych na naszym wydziale, jak i do studiowania na różnych wydziałach politechnicznych lub innych uczelniach polskich i zagranicznych.
 

Eksperyment Chladniego


Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają 4 semestry podczas których studenci kontynuują naukę metod matematycznych w informatyce, poznając równolegle bardziej zaawansowane techniki i narzędzia matematyczne. Szczególną uwagę przywiązuje się tu do matematycznego modelowania zagadnień technologicznych oraz wizualizacji geometrycznych obiektów matematycznych z naciskiem na zastosowanie metod aproksymacyjnych, niezbędnych do implementacji komputerowych. Studenci są przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych we współpracy z inżynierami. Jest to możliwe praktycznie tylko na uczelniach technicznych zapewniających bezpośredni kontakt z kadrą inżynieryjno-naukową.
 

Fraktal paprotki


Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno we wdrożeniowych komórkach badawczych należących do dużych konsorcjów przemysłowych, jak również w działach komputerowych małych i średnich firm. Posiada umiejętność szybkiego przyswajania i wdrażania innowacyjnych technologii. Jest przygotowany do pracy w projektach inżynierskich, których celem jest wytworzenie nowych technologicznie zaawansowanych materiałów i urządzeń. Może podjąć pracę w centrach komputerowych, parkach technologicznych, firmach informatycznych, rozwiniętych technologicznie sektorach przemysłu polskiego i europejskiego. Jest jednocześnie bardzo dobrze przygotowany do pracy w jednostkach informatycznych sektora bankowego i w ubezpieczeniach.
 

zbiór Julii

Kierownik specjalności: prof. dr hab. Marek Izydorek (marizydo@pg.edu.pl; tel.58/347-10-98; pok. 517 GB)

Szczegółowy plan i program studiów