Inżynieria Materiałowa | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Inżynieria Materiałowa

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział Chemiczny

Od roku akademickiego 2023/2024 na kierunku inżynieria materiałowa wprowadzono innowacyjny program studiów stopnia I. Jest on efektem współpracy dwóch wydziałów Politechniki Gdańskiej – Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Chemicznego.

Natomiast w roku akademickim 2024/2025 oba wydziały rozpoczęły współrealizację nowego programu studiów stopnia II, który został zmodyfikowany w ramach projektu FERS „Studia 5.0. Programy studiów dla kluczowych branż krajowego przemysłu”.  Modyfikacja programu objęła wprowadzenie dwóch NOWYCH SPECJALNOŚCI, organizację zajęć prowadzonych przez praktyków, wizyty studyjne w zakładach pracy, laboratoriach badawczych i przy instalacjach OZE, realizację projektów zespołowych i dyplomowych we współpracy z przemysłem oraz uruchomienie i udostępnienie studentom warsztatu pracy kreatywnej – Protolab inżynierii materiałowej – którego zadaniem jest wspieranie realizacji indywidualnych i zespołowych studenckich projektów badawczo-inżynierskich. 

Rekrutacja na studia I i II stopnia prowadzona jest przez Wydział FTiMS.

Nowe materiały należą do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii ludzkości mają kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi oraz wyznaczają kierunki i trendy rozwoju nauki i techniki. To one otwierają drzwi do nowych technologii w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, elektronicznej. Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich wymienionych i w wielu innych dziedzinach nauki.

O zastosowaniu i jakości materiału stanowią jego właściwości, w tym strukturalne i fizyko-chemiczne (takie jak wytrzymałość, elastyczność, odporność termiczna, odporność na korozję, właściwości katalityczne, elektryczne czy magnetyczne). Dlatego umiejętność projektowania i wytwarzania nowych materiałów o określonych, pożądanych i w pełni kontrolowalnych właściwościach, jest niezmiernie ważnym narzędziem w rękach naukowca i inżyniera przyszłości.

 

Argumenty za podjęciem studiów na kierunku inżynieria materiałowa

 • stale rozwijający się i przyszłościowy kierunek studiów
 • program studiów dopasowany do potrzeb studentów i  przyszłych pracodawców
 • program studiów konsultowany z otoczeniem gospodarczym
 • możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, modyfikacji i przetwarzania oraz metod badania właściwości innowacyjnych materiałów
 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej podczas prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich
 • udział w aktywnościach studenckich kół naukowych i projektach zespołów naukowo-badawczych
 • realizacja projektów zespołowych we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • szeroka i różnorodna oferta zatrudnienia
 • studia te to realna szansa na aktywny udział w rewolucji materiałowej i energetycznej

 

Program studiów stopnia I obejmuje 4 ścieżki kształcenia (specjalności)

 • inżynieria innowacyjnych materiałów (wydział wiodący – WFTiMS)
 • materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju (wydział wiodący – WFTiMS)
 • inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący – WCh)
 • inżynieria korozyjna (wydział wiodący – WCh)

Podział na specjalności następuje po czwartym semestrze. Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby chętnych studentów.

Inżynieria innowacyjnych materiałów  (wydział wiodący – WFTiMS)

Studia na tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy na temat fascynującego świata nowych materiałów funkcjonalnych i innowacyjnych technologii, które mają kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości i przyszłości naszej planety. Program studiów inżynierii materiałów innowacyjnych przygotowuje studentów do pracy z najnowszymi technologiami i materiałami, które rewolucjonizują różne branże. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu właściwości materiałów, projektowania materiałowego oraz technik charakteryzacji materiałów. Uczą się o nanomateriałach, materiałach kompozytowych, inteligentnych i biokompatybilnych oraz o materiałach opartych na zaawansowanej inżynierii strukturalnej. Celem programu jest wyposażenie absolwentów w umiejętności potrzebne do rozwiązywania złożonych problemów związanych z innowacyjnymi materiałami oraz przygotowanie ich do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku przemysłowym.

 

Materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju (wydział wiodący – WFTiMS)

Program umożliwia zdobycie szeregu umiejętności i wiedzy niezbędnej do tego, aby efektywnie działać w obszarze zrównoważonych materiałów (takich jak materiały recyklowane, regeneratywne, biodegradowalne czy niskoemisyjne) i zrównoważonych technologii (takich jak technologie energetyki odnawialnej, w tym fotowoltaika, technologie ogniw paliwowych, technologie recyclingu, w tym materiałów polimerowych, czy urban mining). Ponadto studenci zdobędą umiejętność rozumienia procesów produkcyjnych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym minimalizacji zużycia energii, surowców i wody oraz oceny wpływu materiałów i technologii na środowisko. Umiejętności te sprawią, że absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych sektorach, takich jak przemysł, badania naukowe, konsulting czy edukacja, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonego i ekologicznego społeczeństwa.

Inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący – WCh)

Program umożliwia zdobycie wiedzy o materiałach inżynierskich oraz metodach analizy struktury i właściwości materiałów, w szczególności tworzyw sztucznych, oraz z zakresu symulacji komputerowej procesów stosowanych w przemyśle. Ponadto zdobyte umiejętności pozwalają na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z otrzymywaniem oraz przetwórstwem materiałów polimerowych, w tym kompozytów, laminatów, elastomerów termoplastycznych oraz gumy. Absolwent tej specjalności dysponuje szerokim wachlarzem perspektyw zawodowych i przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak również w laboratoriach oraz instytutach badawczo-rozwojowych. Wśród gałęzi przemysłu, w których sylwetka absolwenta w pełni wpisze się do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw związanych z technologiami materiałowymi (projektowaniem, wytwarzaniem oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych), można wymienić: przemysł chemiczny, budowlany, energetyczny, stoczniowy, opakowaniowy, medyczny i farmaceutyczny.

Inżynieria korozyjna (wydział wiodący – WCh)

Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą degradacji, w tym mechanizmów degradacji materiałów konstrukcyjnych oraz sposobów zapobiegania tym procesom. Uzyskana wiedza pozwala na kontynuację edukacji na II stopniu studiów oraz podjęcie pracy zawodowej w przemyśle stoczniowym, rafineryjnym, budowy konstrukcji stalowych. Wiedza związana z podstawami korozji metali oraz materiałami polimerowymi daje duże możliwości zatrudnienia jako technolog zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powłokowych czy inspektor kontroli jakości. Przedmioty realizowane w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej mają charakter technologiczny związany z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej w ramach kursu inżynierii materiałowej. Dzięki stałym kontaktom z absolwentami kierunku istnieją duże możliwości odbywania praktyk studenckich oraz staży przemysłowych.

Program studiów stopnia II obejmuje 2 ścieżki kształcenia (specjalności)

 • materiały funkcjonalne dla energetyki odnawialnej (wydział wiodący – WFTiMS)
 • inżynieria materiałowa stosowana (wydział wiodący – WCh)

Specjalności uruchamiane są w zależności od liczby chętnych studentów.

Materiały funkcjonalne dla energetyki odnawialnej (wydział wiodący – WFTiMS)

Program koncentruje się na projektowaniu, wytwarzaniu i analizie właściwości zaawansowanych materiałów funkcjonalnych głównie tych, które  są niezbędne dla efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. W trakcie studiów studenci poznają materiały specjalistyczne, takie jak nadprzewodniki, przewodniki jonowe, termoelektryki, szkła i ceramiki specjalne, materiały kompozytowe i nanostrukturalne oraz nowoczesne technologie, takie jak technologie addytywne, cienkowarstwowe, technologie przetwarzania biomasy i biogazu, technologie wodorowe. Elementem programu jest praca z najnowocześniejszymi technikami  badawczymi z zakresu charakteryzacji materiałów (w tym metody dyfrakcyjne i spektroskopowe, analiza termiczna, techniki mikroskopii elektronowej i atomowej, badania nisko- i wysokotemperaturowe). Ścisły związek kształcenia na tej specjalności z prowadzoną w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej działalnością naukową pozwala studentom poznawać i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie IM oraz aktywnie włączać się w prace badawcze. Studenci mają możliwość nie tylko uczestniczenia w projektach zespołów naukowo-badawczych, ale również w realizacji własnych badań, publikowania swoich wyników w czasopismach naukowych, udziału w warsztatach i konferencjach naukowych.

Inżynieria materiałowa stosowana (wydział wiodący – WCh)

Program umożliwia zdobycie i poszerzenie wiedzy o materiałach inżynierskich, metodach i procesach ich wytwarzania, procesach ich degradacji oraz zaawansowanych technikach analizy struktury i właściwości tych materiałów. Zdobyte umiejętności pozwalają na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z projektowaniem zrównoważonych materiałów o określonych właściwościach, ich otrzymywaniem oraz przetwórstwem. Przedmioty realizowane na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej oraz Katedrze Technologii Polimerów maja charakter ściśle technologiczny związany z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej w ramach kursu inżynierii materiałowej. Program realizowanych przedmiotów był konsultowany z przedstawicielami otoczenia gospodarczego, dzięki czemu jesteśmy w stanie wychodzić na przeciw potrzebom przemysłu oraz w sposób dynamiczny korygować treści programowe w zależności od potrzeb przyszłych absolwentów oraz gospodarki. Dla chętnych absolwentów II stopnia studiów na kierunku inżynieria materiałowa stosowana pracownicy mają ofertę dalszego pogłębiania wiedzy na studiach doktoranckich, proponując interesujące tematy prac doktorskich o charakterze naukowym oraz technologicznym.

 


Absolwent kierunku inżynieria materiałowa potrafi

Studenci inżynierii materiałowej uwielbiają rozwiązywać problemy i uczyć się, jak i dlaczego działa świat. Jako absolwent tego kierunku będziesz używać krytycznego myślenia i kreatywności, aby określić, w jaki sposób materiały mogą być używane w różnych warunkach, jak wykorzystać je do różnych celów, jak zmieniać i kontrolować ich właściwości. Będziesz umiał pracować z liczbami, rozwiązywać problemy i zadania, stosować profesjonalne narzędzia do analizy danych i komputerowo wspomaganego projektowania. Będziesz przygotowany do pracy w zespole, współpracy z różnymi interesariuszami i do prezentacji swoich pomysłów i wyników badań na forum publicznym. Zdobędziesz kompetencje w zakresie zarządzania projektami związanymi z rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych materiałów i technologii. Będziesz miał świadomość społecznych aspektów związanych z wykorzystywaniem materiałów i technologii oraz zdolność do podejmowania decyzji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.


Perspektywy zatrudnienia

 • Praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych w następujących gałęziach przemysłu:

 - chemiczny i gałęzie pokrewne

- inżynierii i przetwórstwa tworzyw sztucznych

- metalurgiczny

- budowalny

- motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy, zbrojeniowy

- energetyka

- elektronika i optoelektronika

- medycyna i implantologia.

 • Laboratoria badawczo-wdrożeniowe, biura projektowe oraz działy zapewniania i kontroli jakości w branżach takich jak:

- chemiczna, spożywcza, tworzyw sztucznych

- metalurgiczna, stoczniowa, lotnicza, zbrojeniowa

- motoryzacja

- energetyka

- implantologia.

 • Centra naukowo-badawcze, laboratoria naukowe, instytuty badawcze.

 

Absolwent inżynierii materiałowej będzie przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia wielu kierunków technicznych i innych, a także na studiach III stopnia, w szkołach doktorskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

 


Programy studiów:
https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WFTiMS


Ciekawostka
Aerożele to, wg księgi Guinnessa, najlżejsze na świecie materiały. Zawierają w swej objętości ponad 99% powietrza, są ok. 40 razy lepszymi izolatorami termicznymi od wełny mineralnej i styropianu. Takie materiały badają i wytwarzają studenci na specjalności inżynieria innowacyjnych materiałów.