Nanotechnologia | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Nanotechnologia

Nanotechnologia przesuwa granice klasycznej nauki, aby tworzyć i badać nowe materiały, zjawiska i urządzenia oparte na nanostrukturach.

To studia interdyscyplinarne, w toku których student zdobywa i poszerza wiedzę oraz umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, chemii i inżynierii.

Argumenty za podjęciem studiów na kierunku nanotechnologia:

 • interdyscyplinarna tematyka studiów
 • kierunek z przyszłością
 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej przy prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich
 • możliwość uczestniczenia w aktywnościach kół naukowych i w projektach zespołów naukowo-badawczych
 • możliwość udziału w warsztatach naukowych, konferencjach krajowych i zagranicznych
 • szerokie perspektywy na rynku pracy
 • możliwość rozwoju i wpływu na innowacyjność w różnych gałęziach przemysłu

Program studiów stopnia I to dwie (2) ścieżki kształcenia (specjalności):

 • nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne
 • nanomateriały w inżynierii, medycynie i kosmetologii

Absolwent I stopnia studiów na kierunku nanotechnologia jest przygotowany do podjęcia kształcenie na studiach II stopnia.

Program studiów stopnia II, 3 semestry, to możliwe do wyboru specjalności w języku polskim i angielskim:

 • projektowanie nowych materiałów
 • nanostruktury fotoniczne – studia realizowane we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Nanostructures and Computer Simulations in Materials Science (nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej) – specjalność realizowana w języku angielskim, dająca możliwość pracy w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym

Perspektywy zawodowe:

 • medycyna, farmaceutyka i kosmetologia
 • centra badawczo-rozwojowe, laboratoria, instytuty badawcze
 • energetyka, w szczególności odnawialna
 • elektronika i optoelektronika
 • produkcja, obróbka i magazynowanie żywności
 • inteligentne tekstylia
 • lotnictwo i przemysł kosmiczny
 • przemysł zbrojeniowy

Nanotechnologia jest dyscypliną technologii oraz nauki, która zajmuje się wszystkim w skali nano, czyli na poziomie pojedynczych atomów i molekuł. Istotą nanotechnologii jest sterowane tworzenie i stosowanie materiałów i struktur, urządzeń i systemów o nanometrowych wymiarach.

Wszystko wskazuje na to, że nanotechnologia z dużym powodzeniem będzie wykorzystywana w wielu dziedzinach – m.in. w elektronice (gdzie molekularne układy elektroniczne będą podstawowym budulcem przyszłych komputerów), elektrotechnice, technologiach materiałowych (wytwarzanie i projektowanie nowych materiałów o niezwykłych właściwościach, jak np. materiałów bardzo lekkich o dużej wytrzymałości mechanicznej, niełuszczącej się farby, niebrudzących się tkanin, szyb itp.), medycynie (np. nano- i mikroczujniki, przenośne laboratoria do natychmiastowych analiz, aparaty wszczepiane do organizmu i monitorujące stan zdrowia). Nanomateriały i nanostruktury z pewnością będą wykorzystywane w farmaceutyce do precyzyjnego dostarczania leków, do niszczenia pojedynczych komórek nowotworowych lub ochrony innych komórek. Nanotechnologia nie jest abstrakcyjnym wymysłem ludzkości. Wiele struktur występujących w tkankach żywych i w samych komórkach to rodzaj nanostruktur kontrolowanych na poziomie pojedynczych atomów lub cząsteczek.

Studenci kierunku korzystają z nowoczesnych laboratoriów Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej, wyposażonych w najnowszej generacji aparaturę dydaktyczno-badawczą (mikroskopy AFM/STM, wielofunkcyjny mikroskop AFM/STM, skaningowe mikroskopy elektronowe, optyczne, mikroskop konfokalny, urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych, nanoindentometry, mikrotwardościomierz, dyfraktometr rentgenowski, rentgenowski spektrometr fotoelektronów, spektrometr IR i Ramana, analizatory termiczne DTA-DSC wraz ze spektrometrem masowym oraz zestaw aparaturowy do badań własności elektro-magnetycznych w zakresie 5-400K).

W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach oraz instytutach naukowo-badawczych na terenie Polski. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w wyższych uczelniach, wiodących instytutach naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk, firmach związanych z przemysłem chemicznym, farmaceutycznym oraz elektronicznym (Jabil, Polpharma SA, Impuls, Techno-Servis i in).

Studia II stopnia oferują specjalistyczne podejście do nanotechnologii i projektowania nowych materiałów. Praca eksperymentalna w laboratoriach fizycznych wspierana jest badaniami obliczeniowo-symulacyjnymi. Student nabywa umiejętności z zakresu metod obliczeniowych i modelowania atomistycznego za pomocą symulacji ab initio i dynamiki molekularnej. Struktura modułowa programu studiów, wynikająca z interdyscyplinarnego charakteru kierunku, daje możliwość indywidualizacji ścieżki kształcenia i dopasowania jej do potrzeb studenta.

Ciekawostka: Na poziomie nanometrycznym można, m.in. poprzez wielkość i kształt nanocząstek, zmieniać i sterować właściwościami materiałów. Możliwa jest zmiana barwy materiału, jego właściwości optycznych, elektrycznych, magnetycznych, katalitycznych czy mechanicznych, takich jak twardość i wytrzymałość.  Z tej perspektywy wytworzenie np. złota koloru niebieskiego nie wydaje się już niemożliwe.