Kierunek Matematyka
Specjalność Matematyka Finansowa (I i II stopień)

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) trwają 6 semestrów, a ich ukończenie umożliwia wykonanie analiz zagrożeń inwestycji oraz uczy zarządzania ryzykiem. Przygotowują do tego następujące przedmioty: Zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności, gdzie studenci zapoznają się z miarami ryzyka, Elementy optymalizacji w matematyce finansowej, czyli klasyczne podejście Markowitza do modelowania portfeli optymalnych z wykorzystaniem programu MATLAB, Statystyka i statystyka z SAS, która pozwala studentowi zaznajomić się ze współczesną metodą myślenia jaką jest wnioskowanie statystyczne, Analiza ryzyka i bezpieczeństwa w technice, a więc klasyczne metody teorii niezawodności odpowiadające na pytania o rozkład czasu pracy elementów prostych i złożonych.
 

matematyka finansowa 1


Studia te zaznajamiają z podstawowymi narzędziami informatycznymi stosowanymi w przedsiębiorstwach finansowych w ramach przedmiotów: Bazy danych (w tym bazy danych w SAS), Programowanie w SAS oraz analiza danych statystycznych w SAS.
 

matematyka finansowa 2


Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie, 4 semestry) to intensywny rozwój metod matematycznych, czyli dwóch odmiennych metod myślenia: statystycznego i probabilistycznego. Ponadto przedmioty tej specjalności wprowadzają do matematyki rynków finansowych i ubezpieczeń w ramach: Matematyki aktuarialnej - wstępu do matematyki ubezpieczeń na życie i komunikacyjnych, Modelowania terminowych kontraktów bankowych i giełdowych - współczesnego wprowadzenia do rozmaitych instrumentów finansowych (jak metody hedgingu, model Blacka Scholesa czy Hestona) oraz Teorii prognozy - teorii szeregów czasowych modelującej zdarzenia finansowe i biologiczne.

Część ćwiczeń jest prowadzona w oparciu o program SAS, w tym ćwiczenia do Statystyki II, Teorii prognozy oraz przedmiotu specjalnościowego (Big Data). Ukończenie tzw. ścieżki SAS na studiach I i II stopnia umożliwi zdobycie certyfikatu SAS Institute.


Absolwenci znajdują pracę w instytucjach finansowych na samodzielnych stanowiskach analitycznych jak i informatycznych. Absolwenci zatrudniani są wszędzie tam, gdzie potrzebne są metody zarządzani ryzykiem. Studia przygotowują do zdania trzech z czterech części państwowego egzaminu z matematyki aktuarialnej.

Szczegółowy plan i program studiów