Kierunek Fizyka Techniczna
Specjalność Informatyka Stosowana (I i II stopień)

Celem studiów na specjalności INFORMATYKA STOSOWANA w ramach kierunku Fizyka Techniczna jest zdobycie wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami informatyki w oparciu o solidne podstawy w dziedzinach nauk ścisłych. Studia są dwustopniowe i obejmują stopień I inżynierski, trwający 7 semestrów, oraz stopień II magisterski, trwający 3 semestry.

Program studiów I stopnia przewiduje zapoznanie studentów z proceduralnymi i obiektowymi językami programowania (język C, C++, Python, Java), metodami obliczeniowymi, a także inżynierią oprogramowania oraz programowaniem współbieżnym i rozproszonym. Studia I stopnia w ramach specjalności INFORMATYKA STOSOWANA gwarantują gruntowną wiedzę z zakresu programowania w różnych językach oraz nabycie umiejętności tworzenia stron internetowych oraz administracji systemów operacyjnych z tworzeniem rozproszonych struktur baz danych. Udział w przedmiocie Oprogramowanie aplikacyjne uczy studentów współdziałania i pracy w zespole przy tworzeniu rozbudowanego projektu informatycznego.

Studia II stopnia na specjalności INFORMATYKA STOSOWANA umożliwiają rozwijanie indywidualnych umiejętności całościowego rozwiązania stawianych problemów, poczynając od zbierania danych i ich opracowania statystycznego, poprzez obliczenia i analizę z użyciem współczesnej techniki informatycznej, aż do procesów sterowania. Student będzie miał możliwość pogłębienia szczegółowej wiedzy w zakresie fizyki współczesnej i teorii informacji. W trakcie studiów II stopnia student będzie mógł zapoznać się z zaawansowanymi metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, a część zajęć będzie poświęcona komputerowo sterowanej technice pomiarowej i kontrolnej. Program specjalności przewiduje również zapoznanie studentów z metodami tworzenia mobilnych aplikacji dla systemów Android i Windows Phone/10 oraz podstawami architektury platformy .NET.

Ścisła współpraca Wydziału z Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej umożliwi studentom zapoznanie się z budową i zasadami administrowania sieciami lokalnymi (LAN), korporacyjnymi i globalnymi (WAN), a także struktury Światowego Internetu. Dostęp do superkomputerów umożliwi pracę i zapoznanie się z wybranym, bogatym oprogramowaniem aplikacyjnym.

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych dziedzinach zastosowania informatyki i wszędzie tam, gdzie niezbędne są umiejętności projektowania, wytwarzania i implementacji oprogramowania. Z racji nabytego wszechstronnego wykształcenia nasi absolwenci sprostają wymaganiom związanym z coraz szybszym postępem technologicznym oraz z rozwiązywaniem problemów integrującej się Europy.

Szczegółowy plan i program studiów