Studia na specjalności FIZYKA STOSOWANA przeznaczone są dla osób szczególnie zainteresowanych matematyką i naukami przyrodniczymi. Studia są dwustopniowe i obejmują stopień I inżynierski, trwający 7 semestrów, oraz stopień II magisterski, trwający 3 semestry.


Program studiów przewiduje zajęcia prezentujące najnowsze trendy w naukach fizycznych i dziedzinach pokrewnych oraz uczy, jak wykorzystywać odkrycia i osiągnięcia tych nauk w poznawaniu praw Natury, w tworzeniu i rozwoju zaawansowanych technologii, w diagnostyce medycznej, w ochronie środowiska i w innych ważnych obszarach aktywności człowieka.
Program specjalności przewiduje m.in. zapoznanie się studentów z fizycznymi podstawami metod badawczych i pomiarowych wykorzystywanych w laboratoriach naukowych i przemysłowych. Studenci odbywają praktyki w pracowniach techniki laserowej, techniki próżni, fizyki środowiska, fizyki atomu i cząsteczki oraz biofizyki, uczestniczą w zajęciach poświęconych zastosowaniom technik komputerowych w projektowaniu i przetwarzaniu danych.

Wiedza uzyskana w trakcie studiów I stopnia umożliwia zrozumienie i opis zjawisk fizycznych, wykorzystanie współczesnej aparatury pomiarowej, systemów diagnozowania i przetwarzania informacji oraz technik obliczeniowych.
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera fizyki technicznej i jest wszechstronnie przygotowany do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy. Może również kontynuować naukę na studiach II stopnia.

II stopień studiów na specjalności FIZYKA STOSOWANA znacząco poszerza horyzonty wiedzy zdobytej w trakcie studiów stopnia I. Wykłady, ćwiczenia i seminaria przedstawiają opis zjawisk fizycznych na poziomie atomowym i subatomowym. Zajęcia laboratoryjne uczą konstruowania i wykorzystania współczesnej aparatury pomiarowej m. in. w fizyce atomowej i spektroskopii elektronowej.

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra fizyki technicznej. Posiada wiedzę umożliwiającą badanie i modelowanie różnorodnych procesów fizycznych i rozwiązywanie niestandardowych problemów technicznych. Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w europejskich i krajowych ośrodkach naukowo-badawczych i obliczeniowych, a także w firmach pośredniczących w transferze nowoczesnej wiedzy z obszaru nauki do gospodarki. Wszechstronne wykształcenie pozwala na łatwe dostosowywanie się do stale rosnących wymagań na międzynarodowym rynku pracy. Zdobyty tytuł zawodowy umożliwia również kontynuowanie kariery naukowej na studiach III stopnia (doktoranckich).

Szczegółowy plan i program studiów