Kierunek Matematyka
Specjalność Geometria i Grafika Komputerowa (II stopień)

Kierunek: Matematyka – studia II stopnia (magisterskie)
Specjalność: Geometria i grafika komputerowa
Sylwetka absolwenta
Proponowana specjalność skierowana jest w zasadzie do absolwentów studiów I stopnia matematyki. Zakładamy posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie analizy matematycznej, algebry, geometrii i topologii. Znajomość podstaw programowania z pewnością ułatwi studiowanie tej specjalności.
W ramach specjalności student pogłębi swoje umiejętności matematyczne, w tym pozna bardziej zaawansowane metody matematyczne pozwalające na przyswojenie i dogłębne zrozumienie metod geometrii i grafiki komputerowej. W szczególności, student pozna współczesne metody topologiczne stosowane w analizie nieliniowej i układach dynamicznych, elementy geometrii różniczkowej, fraktali i rachunku kwaternionowego. Bazując na tej wiedzy, student uzyska niezbędne wykształcenie z optyki geometrycznej i mechaniki klasycznej, prowadzące ostatecznie do zdobycia umiejętności w zakresie przetwarzania obrazów cyfrowych, eksploracji danych multimedialnych, programowania gier komputerowych i metod widzenia komputerowego.
Gruntowne przygotowanie matematyczne w połączeniu z branżowymi umiejętnościami informatycznymi pozwoli absolwentowi na łatwe dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pracodawców na nowoczesnym, szybko zmieniającym się i wymagającym wyjątkowych umiejętności rynku pracy. Oznacza to, że absolwent będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych firmach komputerowych, zajmujących się m.in. grafiką komputerową i przetwarzaniem danych multimedialnych, tworzeniem aplikacji desktopowych i webowych oraz gier komputerowych, ponadto może pracować w innych firmach branży gospodarczej, zajmujących się m.in. księgowością, bankowością, ubezpieczeniami i analizą danych statystycznych. Zdobyta na tej specjalności wiedza, wraz ze znajomością języków obcych daje szerokie możliwości zatrudnienia w całej Unii Europejskiej.

Nowe przedmioty realizowane na specjalności:

  • Optyka geometryczna i mechanika klasyczna
  • Przetwarzanie obrazów
  • Programowanie gier komputerowych
  • Widzenie komputerowe

Szczegółowy plan i program studiów