Diagram Analityk Danych

Profil absolwenta specjalności analityk danych - studia I stopnia

Analityk danych to osoba, która łączy wiedzę z zakresu matematyki i informatyki w kontekście: gromadzenia i analizowania danych (na przykład w celu poprawy strategii biznesowych firm) i potrafi zadbać o ich bezpieczeństwo. Ma teoretyczne podstawy z zakresu nauk matematycznych i informatyki oraz nauk ekonomiczno- prawnych niezbędnych do opisu zjawisk/modeli/problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych. Potrafi w praktyczny sposób identyfikować i opisywać procesy, pozyskiwać i gromadzić potrzebne dane i na ich podstawie, stosując metody ilościowe określać zależności przyczynowe pozwalające na rozwiązywanie konkretnych zagadnień. Do przetwarzania i analizy danych oraz generowania raportów swobodnie używa arkuszy kalkulacyjnych i specjalistycznego oprogramowania oraz umiejętnie korzysta z ogólnodostępnych baz danych.

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w krajowych lub międzynarodowych instytucjach zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych, a także mają możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na naszym wydziale, w celu poszerzenia zdobytej już wiedzy oraz zdobycia większych uprawnień i kwalifikacji.

Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki wzrasta zapotrzebowanie na pracowników z rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi. Rynek analiz danych jest najszybciej rozwijającym się sektorem zastosowań matematyki. Analityków danych zatrudniają firmy z różnych branż i dziedzin gospodarki, m.in. firmy informatyczne, finansowe oraz farmaceutyczne i medyczne. Odpowiednia wizualizacja danych oraz stosowanie właściwych technik statystycznych pozwalają lepiej zrozumieć dany proces oraz reagować na przyszłe zmiany w gospodarce. Warto również podkreślić, że analiza dostępnych danych empirycznych odgrywa istotna rolę w testowaniu i ocenie sytuacji kryzysowych. Z kolei umiejętne wykorzystanie technik komputerowych pozwala na automatyzację procesu gromadzenia i analizy tych danych, co w rezultacie prowadzić może do szybkiej oceny występujących zagrożeń.

Studentom specjalności Analityk danych oprócz ogólnych wykładów, które gwarantują znajomość różnorodnych metod matematycznych oraz rozwijają analityczne myślenie niezbędne w pracy analityka danych, proponujemy przedmioty specjalistyczne, takie jak:

 • wnioskowanie i klasyfikacja w analizie danych,
 • analizy epidemiologiczne i prognozy medyczne,
 • bazy danych,
 • wstęp do modelowania stochastycznego,
 • eksploracja internetu,
 • arkusze kalkulacyjne.

W trakcie studiów przewidziane jest również odbycie praktyk zawodowych w firmach specjalizujących się w analizie danych, jak np. w firmach marketingowych, informatycznych, bankach czy towarzystwach ubezpieczeniowych i zakładach epidemiologicznych.

Profil absolwenta specjalności analityk danych - studia II stopnia

Wiele przedsiębiorstw generuje ogromną ilość danych, co stwarza konieczność zatrudnienia specjalistów posiadających umiejętność ich analizy. Nowa specjalność na kierunku matematyka, Analityk danych, stanowi odpowiedź na to zapotrzebowanie.  Analityk danych jest jednym z kluczowych stanowisk poszukiwanych przez większość firm, dla których istotna jest poprawa sytuacji finansowej oraz realizacja złożonych celów strategicznych.

Absolwent studiów II stopnia ma wszechstronne przygotowanie teoretyczne w zakresie opisu i modelowania zjawisk/modeli/problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu, identyfikacji i interpretacji procesów, wykorzystując przy tym odpowiednie, zaawansowane narzędzia matematyczne, jak i informatyczne. Zna metody modelowania i przetwarzania danych, prawidłowo interpretuje wyniki analiz oraz potrafi formułować własne opinie oraz rozwiązania. Ma umiejętność podejmowania decyzji oraz oceny jej skuteczności. Lepsze zrozumienie struktury danych oraz umiejętne rozpoznanie trendów rynkowych otwiera przed absolwentem możliwość rozwoju kariery i szybkiego awansu. Program studiów wzbogacony o liczne zajęcia projektowe rozwija umiejętności indywidualnego rozwiązywania problemów, ale również pracy w zespole. Pozwoli to studentom zarówno na samodzielne opracowywanie danych, jak i pracę w dużych zespołach strategicznych.

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować pracę w sektorze technologii informatycznych, dynamicznie rozwijającym się obecnie na całym świecie oraz w każdej firmie, w której istotną rolę odgrywa przetwarzanie i analiza danych. Absolwenci mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach III stopnia (doktoranckich).

Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy:

Specjalność Analityk danych stawia sobie za cel przygotowanie absolwenta matematyki do wymagań stawianych mu współcześnie przez gospodarkę opartą na wiedzy, innowacji oraz adaptacji do potrzeb rynku pracy, którą cechuje szybkie tempo przemian oraz wzrost znaczenia narzędzi/technologii wiążących się z analizą danych. Szczegółowa analiza dostępnych danych odgrywa istotna rolę w testowaniu i ocenie sytuacji kryzysowych. Z kolei umiejętne wykorzystanie technik komputerowych pozwala na automatyzację w procesie zbierania i analizy danych, co w rezultacie prowadzić może do szybkiej oceny występujących zagrożeń. Kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia pozwala również na rozwinięcie twórczego i innowacyjnego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz wykształci ciekawość poznawczą oraz gotowość do rozwijania i doskonalenia własnych kompetencji i umiejętności.

W związku z tym na specjalności Analityk danych proponowane są wykłady, dzięki którym studenci doskonalą i rozszerzają swoją wiedzę i umiejętności zdobyte na stopniu I. W szczególności:

 • grafowe prezentacje danych,
 • statystyka matematyczna,
 • procesy stochastyczne,
 • przesyłanie, gromadzenie i bezpieczeństwo danych,
 • procesy ryzyka,
 • inżynieria oprogramowania,
 • hurtownie danych.

Te przedmioty specjalistyczne będą wspierane takimi narzędziami informatycznymi, jak R, Python, Java, Prophet. Natomiast dzięki praktykom zawodowym przewidzianym w programie studiów studenci mają szanse na zdobycie doświadczenia i bliższe zapoznanie się z pracą analityka danych, co z pewnością stanowić będzie ważny atut przy ubieganiu się o zatrudnienie.

Szczegółowy plan i program studiów