Kierunek Fizyka Techniczna
Specjalność: Fizyka stosowana i fotowoltaika (II stopień)

Specjalność Fizyka stosowana i fotowoltaika łączy fizykę techniczną z techniką wykorzystania różnych form energii - zwłaszcza opartych na źródłach energii odnawialnej.

Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry oferują przedmioty specjalistyczne z zakresu: Mechanika ośrodków ciągłych, Energetyka geotermalna i pompy ciepła, Energetyka wodna, Fizyka jądrowa, Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki, Chemiczne źródła prądu, Diody elektroluminescencyjne, Energetyka wiatrowa, Konwersja energii słonecznej.

Absolwenci chętnie są zatrudniani w wyższych uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych, w biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych, przy obsłudze wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej.

Wszechstronność wykształcenia naszych absolwentów powoduje, że z powodzeniem pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.

Szczegółowy plan i program studiów