W roku akademickim 2024/2025 w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej dla studentów I i II stopnia studiów realizowane będą trzy kierunki kształcenia:

 1. Technologie Przemysłu 5.0 – nowy kierunek z nowym programem studiów – studia I stopnia.
 2. Nanotechnologia – studia I i II stopnia (do wyboru w języku polskim lub w języku angielskim).
 3. Inżynieria materiałowa – studia I i II stopnia.

Technologie Przemysłu 5.0

Kierunek nowy i nowoczesny. Realizowany będzie od roku akademickiego 2024/2025 wspólnie przez kadrę akademicką Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Studia I stopnia

Słuchacze mają do wyboru dwie specjalności:

 • inżynieria Internetu Rzeczy – wykształci specjalistów projektujących i wyposażających urządzenia w inteligentne sensory oraz opracowujących systemy gromadzenia i analizy danych;
 • inżynieria pomiarowa w systemach przemysłowych – przygotuje specjalistów biegłych w projektowaniu spersonalizowanych rozwiązań pomiarowych i diagnostycznych dla przemysłowego IR.

Podczas studiów słuchacze będą mieli możliwość zdobycia certyfikatu programowania w języku LabVIEW oraz uprawnień SEP.


Nanotechnologia

Interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, matematyki, chemii oraz inżynierii materiałowej. Od roku akademickiego 2024/2025 kształcić będziemy na bazie zmodyfikowanego programu studiów I i II stopnia.

Studia I stopnia

Słuchacze mają do wyboru dwie specjalności (podział na specjalności – po 2 semestrze; uruchomienie danej specjalności zależne jest od liczby zainteresowanych nią studentów):

 • nanomateriały i nanostruktury funkcjonalne – specjalność skoncentrowana na umiejętności zastosowania zaawansowanych technologii w procesach projektowania, syntezy i charakteryzacji materiałów o właściwościach kontrolowanych na poziomie nanometrycznym;
 • bionanomateriały – NOWA SPECJALNOŚĆ – łączy wiedzę z zakresu chemii, fizyki, nanotechnologii, ochrony środowiska, aby przyszłym bionanotechnologom dać solidną bazę do rozwoju umiejętności projektowania i syntezy biomateriałów, do ich charakteryzacji za pomocą zaawansowanych technik badawczych.

Studia II stopnia

Słuchacze mają do wyboru specjalności w języku polskim (3 semestry nauki):

 • projektowanie nowych materiałów
 • nanostruktury fotoniczne – realizowane we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

oraz specjalność realizowaną w języku angielskim (4 semestry nauki):

 • Nanostructures and Computer Simulations in Materials Sciences – daje podstawy i umiejętności niezbędne do pracy w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym.

Modułowa struktura programu studiów II stopnia, będąca skutkiem interdyscyplinarnego charakteru kierunku, umożliwia indywidualizację ścieżki kształcenia oraz dopasowanie jej do potrzeb studenta. Warto pamiętać, że na uruchomienie danej specjalności bezpośredni wpływ ma zainteresowanie studentów. 


Inżynieria materiałowa

Jest kierunkiem międzywydziałowym, modyfikowanym na bieżąco ze względu na zmieniające się potrzeby studentów i pracodawców.

W efekcie współpracy między Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemicznym od roku akademickiego 2023/2024 wprowadzono innowacyjny program studiów I stopnia. 

W roku akademickim 2024/2025 studenci studiów II stopnia rozpoczną naukę wg nowego programu studiów.

Studia I stopnia

Słuchacze mają do wyboru cztery specjalności (podział na specjalności – po 4 semestrze; uruchomienie danej specjalności zależne jest od liczby zainteresowanych nią studentów):

 • inżynieria innowacyjnych materiałów (wydział wiodący – WFTiMS) – oferuje wiedzę z zakresu nowych materiałów funkcjonalnych oraz innowacyjnych technologii; zdobycie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania złożonych problemów związanych z innowacyjnymi materiałami oraz przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku przemysłowym to nadrzędne cele programu tej specjalności;
 • materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju (wydział wiodący – WFTiMS) – umiejętności i wiedza konieczne do podejmowania efektywnych działań w zakresie zrównoważonych technologii i materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, są kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi w trakcie nauki na specjalności;
 • inżynieria materiałów polimerowych (wydział wiodący – WCh) – wachlarz zajęć oferowanych na tej specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o materiałach inżynierskich, metodach analizy ich struktur i właściwości oraz z zakresu symulacji komputerowych procesów stosowanych w przemyśle, w tym innowacyjnych działań dotyczących otrzymywania i przetwórstwa polimerów;
 • inżynieria korozyjna (wydział wiodący – WCh) – wiedza o mechanizmach degradacji materiałów konstrukcyjnych oraz o sposobach zapobiegania im niezbędna dla technologów zabezpieczeń antykorozyjnych zostanie przekazana słuchaczom tej specjalności przez specjalistów z Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej.

Studia II stopnia

Słuchacze mają do wyboru dwie specjalności (o uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zainteresowanych nią studentów):

 • materiały funkcjonalne dla energetyki odnawialnej (wydział wiodący – WFTiMS) – główne zadania to przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania, wytwarzania i analizy właściwości zaawansowanych materiałów funkcjonalnych niezbędnych w procesach związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej; słuchacze otrzymają możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych realizowanych w INiIM;
 • inżynieria materiałowa stosowana (wydział wiodący – WCh) – słuchacze otrzymają szeroką wiedzę z zakresu materiałów inżynierskich, metod i procesów ich wytwarzania, profesów degradacji, zaawansowanych technik analizy ich struktury i właściwości; zdobędą umiejętności pozwalające podejmować innowacyjne działania związane z projektowaniem zrównoważonych materiałów o określonych właściwościach, ich otrzymywaniem i przetwórstwem.

Absolwenci studiów II stopnia realizowanych w INiIM mają możliwość pogłębienia zdobytej wiedzy podczas studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej PG pod opieką pracowników naukowych instytutu, przygotowując prace doktorskie o charakterze naukowym lub technologicznym.

Zajęcia dla słuchaczy wszystkich kierunków studiów realizowanych w INiIM odbywać się będą w nowoczesnych przestrzeniach dydaktycznych Centrum Nanotechnologii A, Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.