Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej został powołany z dniem 1.09.2021 r. na bazie Katedry Fizyki Ciała Stałego WFTiMS.

Aktualnie Instytut rozlokowany jest w budynku Centrum Nanotechnologii A i w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

W skład Instytutu wchodzi centrum dydaktyczne, obejmujące audytorium wykładowe i sale dydaktyczne, centrum badawcze, złożone z 27 specjalistycznych laboratoriów oraz biblioteka międzywydziałowa, z bogatymi zasobami z zakresu nauk ścisłych, inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii.

Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w 8 zakładach naukowych. Obejmuje projektowanie, wytwarzanie i badanie materiałów biokompatybilnych oraz nowych materiałów o innowacyjnych właściwościach fizykochemicznych, przede wszystkim do zastosowań w układach konwersji energii, ogniwach paliwowych, fotowoltaice, układach nadprzewodzących, układach termoelektrycznych, do zastosowań w nanoczujnikach.

W laboratoriach INiIM wytwarzane są materiały różnej formy i struktury: 

  • ceramika, szkło, szkłoceramika, kryształy, polikryształy;
  • materiały objętościowe, kompozytowe, cienkie warstwy, nanomateriały i nanostruktury;
  • materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, nanostopy, izolatory.

Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe w projektowaniu materiałów.