Oferta dla przemysłu:

  • doradztwo, projektowanie, wytwarzanie w skali laboratoryjnej i badania różnorodnych materiałów funkcjonalnych – energooszczędnych, materiałooszczędnych, nanomateriałów, materiałów do zastosowań specjalnych pracujących w szerokim zakresie warunków termicznych, klimatycznych, materiałów o różnorodnej strukturze (kryształy, ceramiki, szkła, cienkie powłoki, warstwy nanometryczne, kompozyty) oraz szkolenia specjalistyczne w tym zakresie;
  • materiały dla ogniw paliwowych, materiały optyczno-aktywne, fotowoltaiczne, magnetyczne, termoelektryczne, nadprzewodnikowe, nanomateriały o określonych właściwościach elektrycznych, dielektrycznych, optycznych, magnetycznych, mechanicznych (np. wytrzymałość, twardość, tarcie), katalitycznych (filtry, absorbenty), materiały bioaktywne i antybakteryjne;
  • modelowanie materiałów spełniających określone wymagania użytkowe; 
  • analiza strukturalna powierzchni (gładkość, porowatość, hydrofobowość i in.);
  • analiza składu chemicznego i fazowego materiałów, w tym objętości i powierzchni;
  • badania różnorodnych właściwości fizycznych i chemicznych materiałów i wyrobów, np. przewodnictwo elektryczne, właściwości dielektryczne, cieplne, stabilność materiałów w szerokim zakresie temperatur (do 1700°C) i pracujących w różnorodnych środowiskach gazowych, własności izolacyjne materiałów (w zakresie promieniowania elektromagnetycznego i in.);
  • badania materiałowe z wykorzystaniem najnowszych technik mikroskopowych (mikroskopia optyczna, konfokalna, elektronowa, tunelowa), strukturalnych (dyfrakcja rentgenowska, mikroskopia tunelowa i sił atomowych), spektroskopowych (spektroskopia fotoelektronowa, w zakresie podczerwieni), analizy termicznej;
  • badania nieniszczące materiałów ferromagnetycznych (rury, blachy, pokrycia, różnorodne konstrukcje) – defektoskopia, ocena stopnia degradacji mikrostruktury, wyznaczanie przestrzennego rozkładu stanu naprężenia.