Dr inż. Paweł Syty, dr inż. Patryk Jasik, dr hab. inż. Marta Łabuda, mgr inż. Adrian Kastrau z naszego Wydziału, a także dr inż. Łukasz Doliński z WEiA wraz z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu „G.d’Annuzio” of Chieti-Pescara we Włoszech opublikowali artykuł w renomowanym czasopiśmie  Scientific Reports : "Exploring the influence of personal factors on physiological respondes to mental imagery in sport" 
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 140 punktów.

W tej interdyscyplinarnej pracy (obejmującej swoim zakresem aż cztery dyscypliny naukowe) wykazano istnienie silnych zależności pomiędzy wybranymi cechami indywidualnymi sportowców (m.in. poziomem neurotyczności, lęku somatycznego itp.) a poziomem przewodności skórnej (SCL) podczas treningu wyobrażeniowego. Dokonano również kompleksowej interpretacji tych zależności pod kątem psychologicznym. Techniczna część publikacji obejmowała stworzenie modeli maszynowych opartych o sztuczne sieci neuronowe, z elementami ich wyjaśnialności (XAI) bazującymi na zaawansowanych metodach statystycznych. Do treningu modeli wykorzystano dane zebrane podczas eksperymentu przeprowadzonego w Zakładzie Psychologii Sportu na Uniwersytecie Gdańskim.
Z praktycznego punktu widzenia, uzyskane wyniki mogą pomóc sportowcom, trenerom i psychologom w zwiększeniu świadomości roli różnic indywidualnych w sporcie oraz ułatwić planowanie treningu mentalnego, równie ważnego w dzisiejszym sporcie jak trening tradycyjny (siłowy, wytrzymałościowy itp.).
W przygotowaniu są kolejne prace, rozszerzające zakres badań o kolejne, „klasyczne” biosensory (np. puls, zmienność rytmu serca, temperatura ciała), jak również o aktywność mózgu (EEG) podczas treningu wyobrażeniowego.

Link do artykułu: https://www.nature.com/articles/s41598-023-29811-6

Zachęcamy do lektury!


Dr inż. Patryk Jasik i prof. dr hab. Józef Sienkiewicz opublikowali wyniki prowadzonych badań w pracy „Potential energy curves, transition and permanent dipole moments of KRb”
Jasik P. , Łobacz P. , Sienkiewicz J. E. - Atomic Data And Noclear Data Tables, 149, (2023)101558.
https://doi.org/10.1016/j.adt.2022.101558 
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy!


Dyrekcja i pracownicy Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej WFTiMS PG z żalem żegnają wieloletnią pracownicę

Panią dr Danutę Samatowicz

Jej Najbliższym składają wyrazy głębokiego żalu i współczucia.


Dr inż. Justyna Szostak,

przewodnicząca rektorskiej komisji ds. umiędzynarodowienia i pełnomocnik dziekana ds. internacjonalizacji WFTiMS, została powołana na współprzewodniczącą „Task Force Learning&Teachning” w CESAER – organizacji zrzeszającej wiodące wyższe szkoły techniczne w Europie.

Gratulujemy!
Więcej informacji na stronie Wydziału/Aktualności


Szkoła letnia Scattering Theory
1 – 31 sierpnia 2022 roku
organizowana jest w ramach projektu ScienceApp - intensywne międzynarodowe programy kształcenia z obszaru nauk stosowanych, który uzyskał finansowanie w programie SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Za organizację tej szkoły letniej odpowiedziani są pracownicy Zakładu Metod Obliczeniowych Fizyki Chemicznej Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej. Kierownikiem szkoły Scattering Theory, odpowiedzialnym za jej program, jest dr hab. Jan Franz, prof. uczelni. W działaniach merytorycznych wspomaga go dr Małgorzata Franz, Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej. Dr Małgorzata Franz odpowiedzialna jest za akredytację i realizację tego programu kształcenia, w tym włączenie go do bazy kursów dostępnych na platformie eNauczanie PG. Kierownikiem całego projektu, w który zaangażowanych jest aż 7 nauczycieli akademickich z naszego Wydziału i 6 pracowników administracyjnych PG jest dr inż. Justyna Szostak.

Wykładowcami Szkoły będą:

 • Simone Taioli
  European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*), Trento/Italy
  Electron-atom collisions and spin-polarization phenomena
 • Maurizio Dapor
  European Center for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas (ECT*) and University of Trento, Trento/Italy
  Scattering of waves and particles: theory and calculations
 • Paweł Możejko
  Gdańsk University of Technology, Gdańsk/Poland
  Experimental methods in electron atom/molecules collisions

Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie https://ftims.pg.edu.pl/en/science-app/summer-schools-2022/scattering-theory


Dr inż. Damian Głowienka laureatem konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021

Realizowany przez dr inż. Damiana Głowienkę – kierownika projektu z ramienia polskiego zespołu badawczego, w którego skład wchodzi dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. PG, a także dyplomantka Katarzyna Cudo i Katarzyna Wiśniewska – projekt nosi tytuł „Półprzezroczyste ogniwa fotowoltaiczne do zastosowań szklarniowych”.

Cały projekt jest realizowany w konsorcjum międzynarodowym, w skład którego (oprócz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej) wchodzą również jednostki z Tajwanu, Czech oraz Danii:

 • National Taiwan University – Assoc. Prof. Dr. Yulia Galagan,
 • Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences – Assoc. Prof. Dr. Radomira Vankova,
 • InfinityPV – Dr. Frederik C. Krebs.

Więcej informacji na stronie https://ftims.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-07/dr-inz-damian-glowienka-laureatem-konkursu-m-eranet-3-call-2021


Dr inż. Damian Głowienka znalazł się wśród laureatów nagród dla młodych pracowników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznawanych przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska.

O nagrodę mogli ubiegać się autorzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, a ich samodzielne prace naukowe lub zespołowe zostały ukończone, bądź opublikowane do końca 2021 r. Ocenie poddawane były treści z zakresu dziedzin t.j.: nauki społeczne i humanistyczne, nauki biologiczne i medyczne, nauki matematyczno-fizyczno-chemiczne, nauki techniczne i nauki o ziemi.

Dr inż. Damian Głowienka (WFTiMS) otrzymał wyróżnienie w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych, za działalność naukową w roku 2021 r. przedstawioną w trzech artykułach naukowych dotyczących badań zjawisk zachodzących w ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych.

Więcej informacji o przyznanych nagrodach dostępne jest na oficjalnej stronie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.


 
Nowy doktor habilitowany w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej.
 
Rada Dziedziny Naukowej Nauki Ścisłe na posiedzeniu w dniu 18 marca 2022 roku podjęła uchwałę o nadaniu dr Mateuszowi Zawadzkiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki fizyczne. Podstawą habilitacji był cykl publikacji naukowych zatytułowany "Procesy towarzyszące zderzeniom niskoenergetycznych elektronów z drobinami wieloatomowymi w fazie gazowej".
Gratulujemy dr hab. Mateuszowi Zawadzkiemu.

Senat Politechniki Gdańskiej, podczas posiedzenia w dniu 16 marca 2022 r., przyjął poprzez aklamację uchwałę w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę:
„Senat Politechniki Gdańskiej w pełni popiera oświadczenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, konferencji rektorów uczelni i szkół zawodowych oraz organizacji młodych naukowców, doktorantów i studentów opublikowane 24 lutego 2022 r. w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę.
Wspólnota Politechniki Gdańskiej wyraża pełną solidarność z Narodem Ukraińskim zmagającym się z rosyjskim najeźdźcą. Dzielimy ból Ukraińców wywołany okrucieństwem agresora, który przynosi śmierć, cierpienie i pożogę.
Senat Politechniki Gdańskiej potępia stanowisko zawarte w odezwie rosyjskiej rady rektorów z 4 marca br. wyrażającej pełne poparcie dla decyzji rosyjskiego dyktatora i działań rosyjskiej armii. Jest to jawne naruszenie wartości powszechnie uznawanych przez światową społeczność akademicką, takich jak pokój, demokracja i polityka oparta na prawdzie.
Jednomyślną decyzją Rektora i Senatu Politechniki Gdańskiej wstrzymujemy realizację wszelkich form współpracy z rosyjskimi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Pełni podziwu dla postawy Narodu Ukraińskiego, z nadzieją oczekujemy końca wojny, na warunkach w pełni szanujących niezbywalne prawa Narodu Ukraińskiego, oraz deklarujemy aktywny udział w odbudowie Ukrainy, a zwłaszcza jej uczelni i ośrodków naukowych”.

Międzynarodowa, cykliczna konferencja CompAS 2022 (Computational Atomic Structure) odbędzie się w dniach 1-3.10.2022 r. na terenie obiektu Eureka w Sopocie oraz kampusu PG.
Patronem konferencji jest grupa CompAS.
Po stronie Politechniki Gdańskiej organizatorami są: dr inż. Paweł Syty oraz prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz.
Grupa Computational Atomic Structure jest międzynarodową grupą badawczą rozwijającą oprogramowanie komputerowe do relatywistycznych obliczeń struktur atomowych. Grupa co roku organizuje konferencję naukową dla swoich członków i gości, podczas której przedstawiane i omawiane są najnowsze osiągnięcia naukowe fizyki atomowej, plany naukowe na kolejny rok oraz prowadzone są warsztaty  prezentujące nowe moduły obliczeniowe.

W latach poprzednich konferencje odbywały się na Uniwersytetach w Lund/Malmo oraz Brukseli.

Podczas tegorocznej konferencji omawiane będą najnowsze osiągnięcia obliczeniowe w fizyce atomowej, dotyczące m. in.:

 • wielkoskalowych obliczeń spektroskopowych dla zastosowań w astrofizyce i syntezie jądrowej,
 • badań struktury nadsubtelnej, przesunięć izotopowych, prawdopodobieństw przejść i innych własności atomów, w tym ciężkich i superciężkich, oraz jonów ujemnych,
 • procesów ciągłych, w tym rozpraszania niesprężystego elektronów na atomach.

Działania w ramach konferencji przekładają się na nawiązanie nowej współpracy badawczej, pogłębienie już  istniejącej współpracy oraz przyspieszenie realizacji rozpoczętych badań.


Dr inż. Damian Głowienka, we współpracy z Dr Yulią Galagan z Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego (NTU), opublikował artykuł w renomowanym czasopiśmie Advanced Materials: Light Intensity Analysis of Photovoltaic Parameters for Perovskite Solar Cells”, Adv. Mater. 2022, 34, 2105920.
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


14 stycznia 2022 roku, odbyło się seminarium Wydziałowe, na którym dr inż. Agnieszka Leszczyńska z Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Astroparticle Physics,  wygłosiła wykład p.t. "W kierunku odkrycia źródeł wysokoenergetycznego promieniowania kosmicznego - obserwatorium IceCube na Biegunie Południowym”.
Poza pracownikami Wydziału, udział w seminarium wzięli uczniowie klasy akademickiej I LO w Gdańsku.

Dr inż. Agnieszka Leszczyńska jest absolwentką naszego Wydziału. Kierunek Fizyka Techniczna ukończyła w 2016roku. Pracę magisterską (2016) i pracę inżynierską (2015) wykonywała pod kierunkiem dr hab. P. Możejko, prof. PG; obie prace zostały wyróżnione.


17 listopada 2021 roku, doktorantka Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej mgr inż. Natalia Tańska wygłosi odczyt zatytułowany „Elektrony kontra cząsteczki: o ewolucji astrochemicznej” na konferencji popularno-naukowej „Młodzi dla Fahrenheita” organizowanej przez Towarzystwo Dom Uphagena.

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie 

https://www.facebook.com/towarzystwo.domuphagena/

Transmisja online odbędzie się na platformie Zoom Meeting https://zoom.us/j/93429057270?pwd=MXpiOHpXbmttVGFka0VpcXdIcXZqdz09 


17 września 2021 roku Rada Dziedziny Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Politechniki Gdańskiej nadała Panu inż. Maciejowi Miśnikowi tytuł doktora nauk fizycznych oraz wyróżniła Jego rozprawę doktorską.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem „Opracowanie nowoczesnych technik analitycznych w spektrometrii mas jonów wtórnych (SIMS) – analizy układów materiałowych przy stosowaniu metod ilościowych: dozowania cezu oraz gromadzenia materiału rozpylonego” odbyła się 15 września 2021 roku.
Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Paweł Możejko prof. PG, a funkcję promotora pomocniczego pełnił dr hab. Piotr Konarski prof. Ł-ITR.


W najnowszym zeszycie  "Postępów Fizyki" (tom 72 zeszyt 2 rok 2021) opublikowany został artykuł prof. dr hab. Mariusz Zubka, profesora emerytowanego PG, poświęcony progowej spektroskopii fotoelektronowej. 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją:           
https://www.ptf.net.pl/media/cms_page_media/993/PF-2021-2.pdf


11 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13.15 w formie online poprzez aplikację MS Teams 

dr Mateusz Zawadzki wygłosił wykład:

"Zderzenia niskoenergetycznych elektronów z drobinami wieloatomowymi w fazie gazowej"


ZAPRASZAMY
do śledzenia aktywności naukowej naszego pracownika, Pana Profesora Marka Czachora na kanale YT

Pierwszy referat z nowymi wynikami związanymi z twierdzeniem Bella:
https://www.youtube.com/watch?v=UWZMgmviQZo&ab_channel=MarekCzachor  

wykłady na YT

  


Pracownicy Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej wśród najbardziej wpływowych naukowców świata!

Prof. dr hab. Paweł Horodecki oraz prof. dr hab. Czesław Szmytkowski, honorowy profesor emerytowany, znaleźli się na liście najbardziej wpływowych naukowców świata. Listę opracowali naukowcy z Uniwersytety Stanforda w kooperacji z Elsevier Scientific Publishing House oraz SciTech Strategies.
Listę obejmującą 160 000 osób stanowiących 2% ogółu badaczy można znaleźć na stronach PLOS Biology (https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918).


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem  prof. dr hab. Mariusza Zubka, profesora emerytowanego PG, zamieszczonym w "Postępach Fizyki" (tom 71 zeszyt 3 rok 2020) w ramach upowszechniania wiedzy fizycznej: "Zderzenia elektronowe w spektroskopii stanów wzbudzonych cząsteczek".


Prof. Mark Burgin (University of California) i Prof. Marek Czachor są autorami książki 
Non-Diophantine Arithmetics in Mathematics, Physics and Psychology, która ukazała się w wydawnictwie World Scientific w listopadzie 2020 roku.

okładka książki

Dr inż. Patrycja Stefańska-Ptaszek opublikowała wyniki swoich badań w pracy "Dia-and paramagnetic contributions to magnetizabilities of relativistic hydrogenlike atoms in some low-lying discrete energy eigenstates"  Atomic Data And Noclear Data Tables, 135-136, (2020), 101360.
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


Dr inż. Daniel Karol Pelczarski opublikował wyniki swoich badań w pracy "Improved degradation of etodolac in the presence of core-shell ZnFe2O4/SiO2/TiO2 magnetic photocatalystE. MrotekS. DudziakI. MalinowskaD. PelczarskiZ. RyżyńskaA. Zielińska-Jurek  Science Of The Total Environment, 724 (2020), 138167. 
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


Dr inż. Damian Głowienka i dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. uczelni, opublikowali wyniki swoich badań w pracy "Role of surface recombination in perovskite solar cells at the interface of HTL/CH3NH3PbI3" D. Głowienka, D. Zhang, F. Di Giacomo, N. Mehrdad, S. Veenstra, J.Szmytkowski, G. Yulia  Nano Energy, 67, (2020), 104186.
Za prace w tym czasopiśmie, według Listy Ministerialnej MEiN przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 


Prof. dr hab. Anna Perelomova i prof. dr hab. Sergey Leble opublikowali monografię autorską "The Dynamical Projectors Method Hydro and Electrodynamics" w wydawnictwie Taylor & Francis Group, (2018) 282 s. ISBN 9781138035607. Według Listy Ministerialnej MEiN, za tę monografię, przyznawanych jest 200 punktów! Gratulujemy! 

publikacja A Perelomowa