Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej oferuje wykonanie prac i ekspertyz dotyczących zagadnień związanych z naukami fizycznymi, zastosowaniem metod matematycznych i numerycznych w fizyce i technice oraz informatyką stosowaną. W szczególności zagadnienia te dotyczą:

 • technologii cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych
 • optoelektroniki elementów wykorzystujących organiczne i nieorganiczne nanomateriały
 • pomiarów analitycznych z wykorzystaniem metod spektroskopii UV-VIS
 • badania własności fotofizycznych materiałów organicznych i hybrydowych
 • obliczeń przestrzennych i czasowych rozkładów nośników ładunku elektrycznego w materiałach półprzewodzących
 • pomiarów wielkości charakteryzujących procesy zderzeniowe elektronów z atomami i cząsteczkami
 • fotodysocjacji i fotojonizacji cząsteczek
 • własności gazów molekularnych w oddziaływaniach z elektronami
 • obliczeń wielkości charakteryzujących proces oddziaływania elektronów i pozytonów z materią
 • obliczeń wielkości fizykochemicznych kwantowo-chemicznymi metodami ab initio
 • analizy zjawisk akustycznych
 • projektowania relacyjnych baz danych i tworzenia witryn www
 • produkcji oprogramowania użytkowego, obliczeniowego, symulacyjnego oraz wizualizującego dane
 • przygotowywania kursów oraz szkoleń dla wspierania procesów edukacyjnych z zakresu fizyki i informatyki