Działalność naukowa prowadzona w Instytucie Fizyki i Informatyki Stosowanej obejmuje obszary fizyki teoretycznej i fizyki eksperymentalnej.

Obszar Fizyki Teoretycznej

Badania prowadzone w tym obszarze obejmują podstawy fizyki teoretycznej, metody matematyczne i obliczeniowe fizyki oraz ich zastosowania.

Prowadzone prace dotyczą:

 • kwantowej teorii informacji - w tym kryptografii kwantowej, protokołów komunikacyjnych oraz detekcji korelacji kwantowych,
 • podstaw mechaniki kwantowej,
 • metod obliczeniowych fizyki i chemii kwantowej w tym wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka,
 • obliczeń struktur i własności układów atomowych i molekularnych,
 • fotofizyki układów molekularnych i fotokatalizatorów supramolekularnych , w tym ich widm absorpcyjnych, emisyjnych i ramanowskich,
 • efektów relatywistycznych w układach atomowych,
 • akustyki stosowanej, w tym w szczególności  nieliniowej propagacja ultradźwięków w płynach oraz akustyki płynów nie-newtonowskich,  
 • symulacji propagacji pola elektromagnetycznego w nanoukładach plazmonicznych,
 • obliczeń przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów i pozytonów na cząsteczkach.

Obszar Fizyki Eksperymentalnej

Badania w tym obszarze obejmują oddziaływania cząstek naładowanych z układami atomowymi i molekularnymi Szczególną uwagę poświęca się także fotofizyce molekularnej,  w tym badaniom fotofizycznych i fotoelektrycznych właściwości materiałów organicznych. Badane są też właściwości materiałów optycznie anizotropowych.

Prowadzone badania dotyczą:

 • oddziaływań elektronów z cząsteczkami,  
 • wyznaczania całkowitych i różniczkowych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów na molekułach o znaczeniu biologicznym, środowiskowym i technologicznym,
 • procesów wzbudzenia oraz stanów rezonansowych w procesie zderzeń cząsteczek z elektronami,
 • fotojonizacji i fotofragmentacji atomów i cząsteczek z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego,
 • rozwoju nowych metod eksperymentalnych fizyki zderzeń elektronowych,
 • fotofizycznych i fotoelektrycznych właściwości materiałów organicznych i hybrydowych oraz organicznych ogniw fotowoltaicznych i fotodetektorów organicznych,
 • spektroskopii elektromodulacyjnej,
 • fotoluminescencji, fotoprzewodnictwa i elektroluminescencji materiałów w zewnętrznym polu magnetycznym,
 • stanów wzbudzonych materiałów organicznych,
 • generacji i rekombinacji ładunków w organicznych diodach elektroluminescencyjnych,
 • elektrycznych pól wewnętrznych w warstwach organicznych,
 • efektów elektrooptycznych, aktywności optycznej  i  dichroizmu materiałów optycznie anizotropowych, w tym materiałów z nanocząsteczkami lub innymi inkluzjami modyfikującymi optyczną odpowiedź materiału.