Studenci | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Studenci

Na naszym Wydziale studiuje obecnie ponad 1300 studentów. Część z nich działa bardzo aktywnie w Wydziałowym Samorządzie Studenckim. Członkowie Samorządu wybierani są przez studentów w tajnych i bezpośrednich wyborach.

Reprezentują oni pozostałych studentów w posiedzeniach Rady Wydziału oraz biorą udział w pracach komisji rozdzielających pomoc materialną, czyli stypendia socjalne, naukowe i miejsca w domach studenckich. Często są oni również animatorami życia kulturalnego, towarzyskiego i sportu wśród studentów Wydziału.

Dla studentów pragnących poszerzyć swoje zainteresowania istnieje możliwość pracy w kołach naukowych.

Najlepsi studenci Fizyki Technicznej mają możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów (ITS) pod bezpośrednią opieką pracowników naukowych. W ramach ITS-u studenci mogą wybrać, stosownie do swoich zainteresowań, dodatkowe przedmioty, w tym też wykładane na innych wydziałach Politechniki Gdańskiej, w instytutach badawczych PAN-u lub nawet na innych uczelniach.