Poland My First Choice NAWA | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-09

Poland My First Choice NAWA

Kobieta w żółtej koszuli
Celem programu jest zachęcenie młodzieży z krajów rozwiniętych do kształcenia w polskich uczelniach akademickich poprzez oferowanie stypendium na podjęcie studiów II stopnia.

Oferta stypendialna jest skierowana do obywateli następujących krajów i terytoriów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Republika Korei, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Urugwaj, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Uprawnieni Wnioskodawcy

O stypendium mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy w momencie naboru spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami jednego z następujących krajów i terytoriów: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Chile, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hongkong, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Makau, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Republika Korei, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Urugwaj, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
  2. nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie złożyli wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego,
  3. w momencie składania wniosku do Programu studiują na studiach I stopnia w kraju Programu lub uzyskały dyplom ukończenia studiów I stopnia w kraju Programu nie wcześniej niż w 2021 roku,
  4. planują rozpoczęcie studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2023/2024,
  5. posiadają udokumentowaną znajomość:

a) języka polskiego na poziomie min. B1, jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku polskim, bądź

b) języka angielskiego na poziomie min. B2, jeśli planują rozpoczęcie studiów II stopnia w języku angielskim.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program umożliwia otrzymanie stypendium Dyrektora NAWA na kształcenie w Polsce na studiach II stopnia, w trybie stacjonarnym, prowadzonych na uczelniach akademickich nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Ponadto, w uczelniach publicznych, Program umożliwi bezpłatne kształcenie.

Ramy czasowe realizacji studiów

Realizacja stypendium w ramach Programu musi rozpocząć się w roku akademickim 2023/2024 poprzez podjęcie studiów stacjonarnych II stopnia.

Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 15 czerwca 2023 roku godz. 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Wniosek należy złożyć wyłączenie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Wniosek należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem.

10 wyświetleń