Nabór do 5. Edycji programu Ulam NAWA | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-24

Nabór do 5. Edycji programu Ulam NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – logo
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. Stanisława Ulama.

Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowych polskich jednostek naukowych i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy  z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą.

Uprawnieni Wnioskodawcy

O udział w Programie może ubiegać się osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest naukowcem posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora (powinien posiadać stopień naukowy doktora w momencie upływu terminu składania wniosków. Wnioskodawcy, którzy pomyślnie obronili pracę doktorską, ale nie uzyskali jeszcze formalnego stopnia doktora, również zostaną uznani za uprawnionych do wnioskowania),
 2. jest zatrudniona w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, bądź ostatnie zatrudnienie w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym zakończyła po 31 sierpnia 2022 roku. Zatrudnienie nie jest wymagane w przypadku osób, które uzyskały stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2022 roku,
 3. w okresie 3 lat przed dniem zakończenia naboru nie pracowała ani nie studiowała w Polsce oraz nie przebywała w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące (przez pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej instytucji naukowej, o ile z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie),
 4. jeśli realizowała inne projekty NAWA, aplikowanie możliwe jest, gdy stypendium zostało rozliczone, a umowa uznana za wykonaną,
 5. posiada minimum 3 osiągnięcia z okresu 5 lat przed dniem zakończenia naboru spośród poniższych:
 • publikacja w języku angielskim jako główny autor w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, lub
 • recenzowana monografia naukowa w języku angielskim, lub
 • publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej w the Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), które zostały zaindeksowane w międzynarodowej bazie DBLP Computer Science Bibliography, lub
 • publikacja w języku angielskim w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus;
 • w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce – potwierdzenie dokonania prezentacji działa w zagranicznej instytucji lub ośrodku akademickim bądź otrzymania wyróżnienia w konkursie o zasięgu międzynarodowym.

Wnioskodawca może wykazać zarówno 3 osiągnięcia w ramach tego samego punktu (a, b ,c, d lub e), jak i 3 różne osiągnięcia spośród wskazanych w pkt a-e.

 1. posiada zaproszenie z Ośrodka goszczącego, którym jest krajowy podmiot posiadający kategorię naukową.
Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 1. odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego,
 2. prowadzenie badań naukowych,
 3. pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych.

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym lub inne aktywności realizowane przez Ośrodek.

Wnioskodawca przedstawia plan pobytu naukowego w Polsce obejmujący jedno lub więcej z powyższych działań, które zamierza zrealizować w Ośrodku goszczącym, wskazując ich cele, znaczenie dla rozwoju jego kariery naukowej oraz uzasadniając wybór Ośrodka goszczącego dla planowanych działań i korzyści z pobytu zarówno dla naukowca, jak i dla Ośrodka goszczącego.

Lista wymaganych we wniosku informacji i załączników do wniosku
 1. Życiorys naukowy Wnioskodawcy zgodnie z formularzem wniosku,
 2. Skan dyplomu doktorskiego lub potwierdzenia uzyskania stopnia naukowego doktora wraz z urzędowo poświadczonym tłumaczeniem na język angielski, w przypadku, gdy językiem oryginału jest język inny niż angielski lub polski,
 3. Kopie 3 wymaganych osiągnięć w postaci załączonych dokumentów. W przypadku publikacji należy załączyć pełen tekst publikacji,
 4. Potwierdzenie zatrudnienia wystawione przez dział HR lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie po 31 sierpnia 2022 r. w zagranicznej uczelni lub w zagranicznym ośrodku naukowym/badawczym, wystawione w języku angielskim z datą po ogłoszeniu naboru. Potwierdzenie nie jest wymagane w przypadku Wnioskodawcy, który uzyskał stopień naukowy doktora po 31 sierpnia 2022 roku,
 5. Zaproszenie z Ośrodka goszczącego z datą po ogłoszeniu naboru, którego wzór stanowi załącznik do Ogłoszenia. Zaproszenie potwierdza wolę przyjęcia Wnioskodawcy na wnioskowany okres oraz wskazuje bezpośredniego opiekuna odpowiedzialnego za koordynację działań zaplanowanych we wniosku i wspieranie Stypendysty w sukcesywnej realizacji tych działań.
Ramy czasowe realizacji Projektu

Przyjazd w ramach Projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku ani później niż 1 października 2024 roku.

Długość pobytu może trwać od 6 do 24 miesięcy.

Termin i inne warunki dotyczące złożenia wniosku

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony do 22 maja 2023 roku do godziny 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Wniosek składany jest przez naukowca wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku polskim.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący przyjazd do jednego Ośrodka goszczącego.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem.

18 wyświetleń