Program "Zawacka NAWA" | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-11

Program "Zawacka NAWA"

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Celem Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego poprzez przyjazdy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i naukowców do polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie umów międzynarodowych zawartych pomiędzy Polską a wskazanymi w ogłoszeniu krajami partnerskimi.

Pobyty pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podnoszenie kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego.

Oferta przyjazdowa dotyczy studentów i naukowców z następujących krajów:

Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Japonia, Jemen, Kazachstan, Macedonia Północna, Mołdawia, Mongolia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Tunezja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

O udział w Programie mogą ubiegać się:
 1. absolwenci szkół średnich, posiadający w momencie rozpoczęcia realizacji kształcenia w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa na dowolnym kierunku i typie uczelni,
 2. studenci,
 3. absolwenci studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie na kolejny stopień kształcenia, którzy uzyskali dyplom po 21 grudnia 2020 roku i posiadają rekomendację swojej uczelni macierzystej,
 4. osoby posiadające status doktoranta zgodnie z zasadami systemu szkolnictwa wyższego i nauki swojego kraju,
 5. naukowcy i nauczyciele akademiccy prowadzący badania lub dydaktykę w kraju biorącym udział w Programie, niemający zatrudnienia w polskiej instytucji szkolnictwa wyższego i nauki.
Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

 1. odbycie studiów częściowych,
 2. odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolite magisterskie) lub kształcenie w szkole doktorskiej. Mogą one być poprzedzone kursem z języka polskiego przygotowującym do studiów,
 3. odbycie stażu naukowego,
 4. wizyta studyjna,
 5. pozyskanie materiałów do pracy naukowej,
 6. prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych,
 7. inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Program otwarty jest dla studentów i pracowników uczelni i instytutów badawczych, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

We wniosku wnioskodawca przedstawia jedno lub więcej działań, które zamierza zrealizować w polskim ośrodku goszczącym, w zależności od zapisów umowy. Wskazuje ich cele, znaczenie dla podejmowanych studiów lub rozwoju kariery naukowej oraz uzasadnia wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Terminy i inne warunki dotyczące złożenia wniosku
 1. Osoby zainteresowane udziałem w Programie składają wnioski do instytucji partnerskich w swoich krajach, zgodnie z ich zasadami i terminami.
 2. Zagraniczne instytucje partnerskie do dnia 30 kwietnia 2023 roku przekazują Agencji listy osób, w formie umożliwiającej identyfikację i kontakt z rekomendowanymi kandydatami (dalej „wnioskodawca”). Lista powinna każdorazowo zawierać co najmniej następujące dane wnioskodawców:

– imię,

– nazwisko,

– płeć,

– data urodzenia,

– e-mail wnioskodawcy,

– ośrodek goszczący w Polsce, w którym wnioskodawca zamierza zrealizować pobyt (nieobowiązkowe w przypadku kandydatów na pełny cykl kształcenia, poprzedzony kursem przygotowawczym z języka polskiego),

– forma kształcenia, na jaką aplikuje wnioskodawca.

 1. Po otrzymaniu listy od zagranicznych instytucji partnerskich, NAWA kontaktuje się ze wskazanymi wnioskodawcami.
 2. Wnioskodawca składają wnioski w Systemie teleinformatycznym Agencji.

UWAGA: Wnioski złożone bez rekomendacji zagranicznych instytucji partnerskich nie będą rozpatrywane jako niespełniające podstawowego wymogu formalnego.

Zasady składania wniosków do NAWA

W celu złożenia wniosku, wnioskodawca zakłada indywidualne konto w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Wniosek składany jest przez kandydata nominowanego przez zagraniczną instytucję partnerską wyłącznie w formie elektronicznej.

Kandydaci rejestrują się i składają wniosek w Systemie do dnia 31 maja 2023 roku do godziny 15:00 czasu lokalnego (Warszawa).

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub angielskim. Załączniki powinny być składane w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Inne wersje językowe należy przetłumaczyć na jeden z powyższych języków. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim.

Ramy czasowe realizacji projektu

Oferta w ramach Programu dotyczy przyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2023/2024.

Pobyty w ramach Programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy w zależności od zapisów danej umowy międzynarodowej.

Dodatkowe informacje wraz z listą krajów, z którymi prowadzona jest współpraca w ramach Programu są dostępne pod adresem.

52 wyświetleń