Nabór wniosków do programu Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges” | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-23

Nabór wniosków do programu Marii Skłodowskiej-Curie „Staff Exchanges”

Marie Skłodowska-Curie Actions – logotyp
MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji.

Grant ma na celu zbudowanie lub rozwinięcie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi UE i stowarzyszonymi z Programem Ramowym UE Horyzont Europa oraz krajami trzecimi, poprzez wymianę pracowników organizacji z sektora akademickiego i nieakademickiego (np. przedsiębiorstw).

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie składane są przez konsorcja, w skład których mogą wchodzić: uniwersytety, instytucje badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pozaakademickie.

Konsorcjum musi spełniać następujące warunki:

 1. konsorcjum musi składać się z co najmniej trzech organizacji, pochodzących z trzech różnych krajów. Dwie z nich muszą pochodzić z kraju członkowskiego EU albo stowarzyszonego z programem Horyzont Europa,
 2. w przypadku, gdy spełniony jest powyższy warunek, każdy dodatkowy partner może pochodzić z dowolnego kraju,
 3. jeśli wszystkie organizacje pochodzą z tego samego sektora (akademickiego bądź nieakademickiego) przynajmniej jedna z nich musi pochodzić z niestowarzyszonego Kraju Trzeciego,
 4. organizacje delegujące zespół do programu typują jego członków we własnym zakresie.
Wymagania w stosunku do członków zespołu

W projekcie mogą brać udział naukowcy i inni pracownicy na każdym etapie kariery, zatrudnieni co najmniej 1 miesiąc przed pierwszym oddelegowaniem. Po zakończeniu oddelegowania każdy pracownik powinien wrócić do organizacji wysyłającej.

Szczegółowe informacje dotyczące zespołu, jak i programu znajdują się w przewodniku dla wnioskodawców.

Czas trwania projektu

Do 48 miesięcy przy maksymalnym budżecie odpowiadającym 360 osobomiesiącom.

Korzyści z udziału w projekcie MSCA SE

Dla organizacji:

atrakcyjne finansowanie 100% kosztów, obejmujące cele projektu:

 1. oddelegowanie pracowników i przyjmowanie pracowników innych członków konsorcjum,
 2. nawiązanie/rozwinięcie współpracy międzynarodowej z różnymi organizacjami (np. firmami, uczelniami, instytutami badawczymi),
 3. wzmocnienie współpracy nauka-biznes,
 4. wymiana wiedzy, realizacja wspólnego pomysłu badawczego, innowacji,
 5. podnoszenie kompetencji i szkolenia dla kadry naukowej, zarządzającej, administracyjnej technicznej,
 6. zwiększenie potencjału innowacyjnego i badawczego.

Dla pracowników:

 1. profesjonalne kontakty międzynarodowe, współpraca w obrębie Unii Europejskiej i poza nią,
 2. zdobywanie nowej wiedzy, wymiana wiedzy w obszarze badań i innowacji z pracownikami innych sektorów w różnych dziedzinach,
 3. doświadczenie w sektorze akademickim i nieakademickim – zwiększenie możliwości dalszej profesjonalnej kariery,
 4. podnoszenie kompetencji,
 5. nabycie nowych umiejętności miękkich.
Jak aplikować?

Wnioski projektowe można składać do 8 marca 2023 roku bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych poprzez system elektroniczny na portalu Funding & Tenders opportunities.

Przydatne wskazówki dotyczące aplikowania dostępne są pod adresem.

Ulotka programu (pdf, 1.53MB)
61 wyświetleń