ERC Consolidator Grant | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-22

ERC Consolidator Grant

Naukowiec
Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.
Adresaci

Naukowcy z 7-12 letnim doświadczeniem od momentu ukończenia studiów doktoranckich. O grant ERC Consolidator 2023 mogą starać się naukowcy, którzy swój pierwszy stopień doktora skutecznie obronili pomiędzy 1 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2015 roku (włącznie). Pożądane jest autorstwo kilku publikacji bez udziału promotora.

Zasady grantu

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa. Instytucja goszcząca zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Zasady finansowania

Budżet projektu może dochodzić do 2 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3 mln euro; szczegóły w Programie pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

  1. Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji.
  2. Zakupy aparatury i usług. W przypadku aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
  3. Szkolenia. Można sfinansować szkolenia np. doktorantów, jak i przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
  4. Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu lidera i członków zespołu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
  5. Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zadzie, projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
  6. Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access.
  7. Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.
Zasady aplikowania

Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybrana przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Funding & Tenders Portal. Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Każdego roku planowane jest ogłoszenie jednego konkursu na Consolidator Grants. Jedynym kryterium oceny projektu jest jakość naukowa: kwalifikacje i dorobek głównego badacza oraz oryginalność pomysłu. Ocena jest dwustopniowa, w drugim etapie przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z autorem wniosku.

Zasady realizacji grantu

Instytucja goszcząca podpisuje z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) umowę o grant, a z głównym badaczem – umowę dodatkową, w której zobowiązuje się m.in. do wspierania realizacji projektu oraz do zapewnienia głównemu badaczowi autonomii badawczej i niezależności w zarządzaniu funduszami projektu. Umowa dodatkowa określa także obowiązki głównego badacza.

Szczegóły dotyczące grantu.

9 wyświetleń