Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-17

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS

Marie Skłodowska-Curie Actions
Projekty Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks mają na celu wykształcenie twórczych, innowacyjnych i elastycznych pracowników nauki, zdolnych do odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania oraz umiejących przekształcić wiedzę i pomysły w produkty i usługi, przyczyniające się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych i społecznych.

O projekt aplikuje konsorcjum uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw (w tym MŚP) i innych instytucji. W skład konsorcjum muszą wchodzić minimum 3 instytucje z trzech różnych krajów członkowskich UE, lub stowarzyszonych z programem ramowym Horyzont Europa. W projekcie mogą wziąć udział instytucje z dowolnego kraju i sektora. Instytucje mogą pełnić rolę beneficjenta w konsorcjum i wówczas muszą zatrudnić przynajmniej jednego naukowca, lub partnera – w takim przypadku nie dysponują własnym budżetem, a ich koszty są refundowane przez beneficjentów.

Grupa docelowa projektu ro naukowcy bez stopnia doktora w momencie zatrudnienia do projektu, spełniający warunek mobilności mówiący, że nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie otwartego konkursu, ogłaszanego m.in. na portalu EURAXESS. Naukowcy powinni być zatrudniani na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Każdy naukowiec zatrudniony w projekcie Doctoral Networks musi być jednocześnie uczestnikiem szkoły doktorskiej.

Rodzaje projektów Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks:

 • Doctoral Networks: umożliwia rozwój programów doktorskich poprzez współpracę uniwersytetów, instytucji badawczych, przedsiębiorstw (w tym także MŚP) oraz wszelkich innych instytucji z Europy i spoza jej obrębu. Program jest odpowiedzą na potrzeby rozwoju w obszarach badawczych i innowacyjnych, umożliwia naukowcom bezpośredni kontakt ze środowiskiem zarówno akademickim, jak i nieakademickim, oferuje szkolenia, wymianę wiedzy oraz umiejętności;
 • Industrial Doctorates: dedykowany jest dla doktorantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności poza środowiskiem akademickim, szczególnie w branży przemysłowej oraz biznesowej. Stypendyści muszą być uczestnikami szkoły doktorskiej, a także znajdować się pod wspólnym nadzorem partnerów z branży akademickiej i nieakademickiej;
 • Joint Doctorates: program oferuje międzynarodową, międzysektorową oraz interdyscyplinarną współpracę, prowadzącą do nadawania wspólnych lub wielokrotnych stopni doktora. Współpraca polega na wspólne selekcji kandydatów i opiece.

Budżet projektu obejmuje wynagrodzenia doktorantów, koszty prowadzonych przez nich badań i ich szkolenie, działań sieciowych, organizację szkoleń i konferencji oraz koszty zarządzania i koszty pośrednie – w formie kosztów jednostkowych, kalkulowanych na podstawie liczby zaplanowanych osobomiesięcy na zatrudnienie doktorantów.

Wynagrodzenie naukowca (kwoty brutto z kosztami pracodawcy) / miesiąc:

 • zasadnicze: 3 400 € (kwota podlega współczynnikowi korekcyjnemu właściwemu dla kraju instytucji przyjmującej. W Polsce wynosi 70,5%),
 • dodatek mobilnościowe: 600 €,
 • dodatek rodzinny (jeśli dotyczy): 660 €,
 • dodatek związany z długotrwałą chorobą: wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA,
 • dodatek tzw. special needs allowance (jeśli dotyczy): wg wzoru określonego w Programie Pracy MSCA.

Koszty instytucji / miesiąc:

 • badania, szkolenia i działania sieciowe: 1 600 €,
 • zarządzanie i koszty pośrednie: 1 200 €,
 • Living allowance podlega współczynnikowi korekcyjnemu właściwemu dla kraju instytucji przyjmującej. W Polsce wynosi 70,5 %.

Projekty mogą trwać maksymalnie 4 lata, zatrudnienie poszczególnych naukowców można zaplanować pomiędzy 3 a 36 miesięcy. Doktoranci mogą zostać oddelegowani do pozostałych członków konsorcjum na okres nieprzekraczający 1/3 zatrudnienia w projekcie. W projektach typu Industrial doctorates wymagane jest zaplanowanie zatrudnienia doktoranta w wymiarze 50% czasu zatrudnienia w sektorze pozaakademickim.

W projekcie można zaplanować do 360 osobomiesięcy na zatrudnienie doktorantów. W przypadku projektów typu Industrial Doctorates i Joint Doctorates można zaplanować o 180 osobomiesięcy więcej.

Składanie wniosków odbywa się poprzez stronę Komisji Europejskiej Funding & Tenders Oportunities portal.

Termin zakończenia naboru: 15 listopada 2022 r. (17:00 czasu brukselskiego).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

32 wyświetleń