Wspólne projekty badawcze Polska-Niemcy | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-08

Wspólne projekty badawcze Polska-Niemcy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej - DAAD (Niemcy) zapraszają do składania wniosków o finansowanie wspólnych projektów badawczych realizowanych przez naukowców z Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego.

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Warunki udziału w programie:
 • środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań;
 • finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł;
 • wnioski dotyczące wspólnego projektu (dalej „Projekt”) muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Niemiec do DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w Niemczech;
 • wnioski złożone w Polsce i w Niemczech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji;
 • koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę;
 • członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego;
 • członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski;
 • przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.
Okres realizacji projektu:

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres 12 lub 24 miesięcy, w okresie pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2024 r.

Koszty:

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN. Powyższa kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

Każda ze stron pokrywa koszty podróży oraz pobytu naukowców ze swojego kraju.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 1. koszty podróży naukowców polskich do Niemiec – maksymalna kwota na jedną podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 PLN,
 2. koszty pobytu naukowców polskich w Niemczech:
 • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni - 350 PLN dziennie
 • w przypadku dłuższych pobytów - 4 200 PLN miesięcznie, pod warunkiem, że pobyt trwa powyżej 12 dni i maksymalnie 30 dni.
Nabór wniosków:

Nabór trwa do 30 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie NAWA dostępnym na stronie internetowej: https://programs.nawa.gov.pl.

Szczegóły dostępne są tutaj.

5 wyświetleń