Rada dziedziny naukowej Nauki ścisłe - II kadencja (2020 - 2024)

 

Terminarz posiedzeń Rady dziedziny naukowej Nauki ścisłe w roku ak. 2023/2024

 • 27.10.2023
 • 08.12.2023
 • 02.02.2024 (wyjątkowo o godz. 10:15)
 • 05.04.2024
 • 14.06.2024 (posiedzenie stacjonarne o godz. 9:30)


Przewodniczący Rady - prof. dr hab. Grzegorz Graff

W zakresie dyscypliny Matematyka:

 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG
 • prof. dr hab. Marek Izydorek
 • prof. dr hab. Joanna Janczewska
 • dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek
 • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska


W zakresie dyscypliny Nauki fizyczne:

 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG
 • prof. dr hab. Anna Perelomova
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG
 • dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. PG
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG
 • dr inż. Patryk Jasik
 • przedstawiciel doktorantów - mgr inż. Tymon Kilich
   
Zadania Rady dziedziny naukowej Nauki Ścisłe
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora w dyscyplinach nauki fizyczne i matematyka oraz doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny nauki fizyczne
 • powoływanie promotorów i promotorów pomocniczych na wniosek osób zamierzających wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w wyniku złożenia rozprawy przygotowanej w trybie eksternistycznym;
 • prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;
 • wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej w ramach dziedziny naukowej Nauki Ścisłe oraz wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora;
 • określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach dziedziny naukowej Nauki Ścisłe;
 • formułowanie zaleceń w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu naukowego dziedziny naukowej Nauki Ścisłe oraz opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 • formułowanie zasad dotyczących sposobu podziału i wykorzystania środków finansowych przyznanych dziedzinie naukowej Nauki Ścisłe na wydziale w ramach subwencji.