Skład Rady / Zadania / Terminarz | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Skład Rady / Zadania / Terminarz

Rada dziedziny naukowej Nauki ścisłe - II kadencja (2020 - 2024)


Przewodniczący Rady - prof. dr hab. Grzegorz Graff

W zakresie dyscypliny Matematyka:

 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG
 • prof. dr hab. Marek Izydorek
 • prof. dr hab. Joanna Janczewska
 • dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek
 • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska


W zakresie dyscypliny Nauki fizyczne:

 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG
 • prof. dr hab. Anna Perelomova
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG
 • dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. PG
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG
 • dr inż. Patryk Jasik
 • przedstawiciel doktorantów - mgr inż. Tymon Kilich
   
Zadania Rady dziedziny naukowej Nauki Ścisłe
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopni naukowych: doktora w dyscyplinach nauki fizyczne i matematyka oraz doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny nauki fizyczne
 • powoływanie promotorów i promotorów pomocniczych na wniosek osób zamierzających wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w wyniku złożenia rozprawy przygotowanej w trybie eksternistycznym;
 • prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;
 • wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej w ramach dziedziny naukowej Nauki Ścisłe oraz wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora;
 • określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach dziedziny naukowej Nauki Ścisłe;
 • formułowanie zaleceń w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu naukowego dziedziny naukowej Nauki Ścisłe oraz opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 • formułowanie zasad dotyczących sposobu podziału i wykorzystania środków finansowych przyznanych dziedzinie naukowej Nauki Ścisłe na wydziale w ramach subwencji.

Terminarz posiedzeń Rady dziedziny naukowej Nauki ścisłe w roku ak. 2020/2021

 • 09.10.2020
 • 04.12.2020
 • 22.01.2021
 • 12.03.2021
 • 14.05.2021
 • 11.06.2021
 • 09.07.2021
 • 17.09.2021
 • 05.11.2021
 • 07.01.2022