Laboratorium z Biofizyki | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Laboratorium z Biofizyki

Laboratorium Biofizyki

Lokalizacja: Gmach Główny, nr lab. 23,28

Osoba odpowiedzialna: dr Brygida Mielewska, prof. PG

Kontakt: Gmach Główny, pok. 114, tel. (58) 347 28 86, e-mail: brymiele@pg.edu.pl

Cele i zakres laboratorium:

 • zapoznanie studentów z opisem zjawisk fizycznych występujących w układach biologicznych,
 • zapoznanie studentów z problematyką wpływu różnorodnych czynników fizycznych na organizm żywy,  
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi, analizy eksperymentu i oceny niepewności pomiarowych oraz wykorzystania podstawowych metod rachunku błędów.

Ćwiczenia umożliwiają studentom badanie typowych zjawisk zachodzących w układach biologicznych (np. zjawiska osmozy lub powstawania potencjału dyfuzyjnego), a także  badania  cech narządów człowieka na przykładzie modeli (np.ćwiczenie: „Akustyczna orientacja przestrzenna”) lub na przykładzie własnego organizmu (np. ćwiczenia: „Ustalenie pola widzenia człowieka”, „Zdolność rozdzielcza oka ludzkiego”).

Spis ćwiczeń – laboratorium

 1. Akustyczna orientacja przestrzenna.
 2. Ustalenie pola widzenia człowieka
 3. Zdolność rozdzielcza oka ludzkiego
 4. Określanie potencjału dyfuzji
 5. Wyznaczanie krzywej progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości
 6. Neurosymulator – badanie pobudzenia komórki nerwowej
 7. Refraktometria – pomiar zależności między stężeniem roztworu a współczynnikiem załamania światła

Ćwiczenie 1. Akustyczna orientacja przestrzenna.

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie studentów z problematyką rozchodzenia się fali dźwiękowej w ośrodku oraz odbioru fali dźwiękowej przez ucho ludzkie, w szczególności rolą ucha zewnętrznego w odbiorze i wzmocnieniu dźwięku oraz zapoznanie studentów z problematyką lokalizacji źródeł dźwięku w przestrzeni, powstawaniem międzyusznej różnicy czasu i międzyusznej różnicy natężenia
 2. Pomiar międzyusznej różnicy czasu i międzyusznej różnicy natężenia w zależności od kąta padania przy użyciu modelu głowy człowieka
 3. Określenie rozdzielczości kątowej układu
 4. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków
Biofizyka
 1. Moduł pomiarowy Cobra3 (podłączony do zasilacza 12V oraz komputera)
 2. Model głowy
 3. Statyw obrotowy
 4. Podziałka kątowa
 5. Kamerton (440Hz) z pudłem rezonansowym
 6. Młotek gumowy

Ćwiczenie 2. Ustalenie pola widzenia człowieka

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie studentów z problematyką odbioru fali świetlnej przez oko ludzkie, rolą czopków i pręcików w widzeniu fotopowym i skotopowym oraz z problematyką dysfunkcji narządu wzroku
 2. Określenie pola widzenia człowieka dla oka lewego i prawego, dla światła białego, czerwonego, niebieskiego i zielonego przy użyciu perymetru
 3. Określenie położenia plamki ślepej
 4. Badanie zakresu pola widzenia obuocznego
 5. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków
Biofizyka
 1. Perymetr
 2. Podziałka kątowa
 3. Statyw obrotowy

Ćwiczenie 3. Pomiar czasowej zdolności rozdzielczej oka człowieka

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie studentów z problematyką odbioru fali świetlnej przez oko ludzkie, w szczególności z mechanizmem stymulacji receptorów światła na poziomie molekularnym
 2. Zapoznanie studentów z mechanizmem odbioru bodźców świetlnych w zależności od odległości między źródłami oraz czasu trwania impulsu - przestrzenna i czasowa zdolność rozdzielcza
 3. Określenie maksymalnej częstotliwości migotania markera świetlnego, przy której światło postrzegane jest jeszcze jako nieciągłe, jako funkcji kąta w płaszczyźnie horyzontalnej przy jasnym oświetleniu oraz przy zaciemnieniu
 4. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków
Biofizyka
 1. Perymetr
 2. Podziałka kątowa
 3. Generator  napięcia sinusoidalnego
 4. Dioda LED

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie potencjału dyfuzyjnego

Ćwiczenie 5. Wyznaczanie krzywej progu słyszalności i progu dyskryminacji częstotliwości

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie studentów z problematyką rozchodzenia się fali dźwiękowej w ośrodku oraz odbioru fali dźwiękowej przez ucho ludzkie, w szczególności rolą ucha zewnętrznego w odbiorze i wzmocnieniu dźwięku.
 2. Zapoznanie studentów z cechami obiektywnymi i subiektywnymi dźwięku.
 3. Pomiar progu słyszalności człowieka – zależności minimalnego słyszalnego natężenia fali dźwiękowej w funkcji częstotliwości.
 4. Określenie progu dyskryminacji częstotliwości ucha człowieka – najmniejszej wyczuwalnej przez badanego różnicy częstotliwości dźwięku.
 5. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków.
Biofizyka
 1. Moduł pomiarowy Cobra3 (podłączony do zasilacza 12V oraz komputera) lub miernik uniwerslany
 2. Słuchawka nagłowna dwuuszna
 3. Sinusoidalny generator drgań.

Ćwiczenie 6. Neurosymulator – badanie pobudzenia komórki nerwowej

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie studentów z problematyką generacji potencjału czynnościowego i propagacji impulsu nerwowego.
 2. Zbadanie kształtu potencjału depolaryzacyjnego w zależności od amplitudy, czasu trwania bodźca oraz rodzaju stymulowanej synapsy.
 3. Wyznaczanie stałej czasowej błony.
 4. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków
Biofizyka
 1. Moduł pomiarowy Cobra3
 2. Jednostka „Neurosymulator”
 3. Zasilacz do symulatora (przycisk wyzwalania pobudzenia, powyżej pokrętło regulacji pobudzenia)

Ćwiczenie 7. Refraktometria – pomiar zależności między stężeniem roztworu a współczynnikiem załamania światła

Cele ćwiczenia:

 1. Zapoznanie studentów z tematyką rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w ośrodku przezroczystym oraz  na granicy ośrodków.
 2. Zapoznanie studentów z metodyką pomiarów refraktometrycznych i podstawowymi pojęciami refraktometrii (dyspersja, refrakcja molowa, egzaltacja).
 3. Zapoznanie studentów z cechami, budową i zasadą działania reftaktometru Abbego .
 4. Pomiar zależności stężeniowej współczynnika załamania światła roztworów etanolu o różnych stężeniach.
 5. Wyznaczenie refrakcji molowej i egzaltacji roztworu.
 6. Analiza zebranych danych, oszacowanie niepewności pomiarowych i wykonanie wykresu.
 7. Wyznaczanie nieznanego stężenia etanolu w roztworze na podstawie krzywej zależności stężeniowej.
Biofizyka
 1. – obudowa pryzmatu głównego (część górna, ruchoma),
 2. – odczyt skali pomiarowej,
 3. – okular,
 4.  – źródło światła,
 5.  - osłona termometru,
 6.  – wyświetlacz termometru,
 7.  – pokrętło skali,
 8. – pokrętło pryzmatów kompensatora Amiciego.