Matematyka dla nauczycieli | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Matematyka dla nauczycieli

Data rozpoczęcia kolejnej edycji: 12 października 2024 r.
Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin + 90 godzin praktyki przedmiotowej
Opłaty: 2500 zł / semestr;   7500zł / całość studiów
 

Informacje:
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl.

 

Program studiów: Matematyka dla nauczycieli

Obowiązuje dla rocznika rozpoczynającego studia w roku akademickim 2023/2024

Lp. Nazwa zajęć Forma
zaliczenia
Liczba godzin Liczba
punktów
ECTS
      w ć l s razem  
1 Analiza matematyczna  egzamin  30 30     60 9
2 Algebra liniowa z geometrią egzamin  30 30     60 9
3 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka  egzamin 15 30     45 6
4 Logika  egzamin  15 15     30 4
5 Dydaktyka nauczania matematyki zaliczenie 20 10     30 5
6 Konwersatorium z matematyki szkolnej I zaliczenie   30     30 4
7 Konwersatorium z matematyki szkolnej II zaliczenie   15     15 3
8 Teoria kształcenia i pomiar dydaktyczny  zaliczenie 10 20     30 5
9 Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego  zaliczenie 10   20   30 5
10 Seminarium   zaliczenie       20 20 4
11 Praktyka przedmiotowa zaliczenie         90 6
    Łącznie 440 60

Objaśnienia:
w - wykład, ć - ćwiczenia, l - laboratorium, s - seminarium

 

1. Analiza matematyczna

Ciągi liczbowe i ich podstawowe własności. Funkcja odwrotna. Funkcje cyklometryczne. Pochodne podstawowych  funkcji, własności pochodnej i jej zastosowanie. Różniczka funkcji, jej zastosowanie oraz interpretacja geometryczna. Warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum funkcji. Wypukłość i punkty przegięcia. Asymptoty. Rachunek całkowy dla całki nieoznaczonej i oznaczonej. Metody obliczania całek z funkcji parzystej, nieparzystej itp. Zastosowanie geometryczne całki oznaczonej.
Literatura:
G. Decewicz, W. Żakowski, Matematyka, WNT 1983.
G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN 1995.
E. Mieloszyk (praca zbiorowa):Matematyka. Materiały pomocnicze do ćwiczeń Wydział FTiMS PG, Gdańsk ,2005.
 

2. Algebra z geometrią

Liczby zespolone. Zbiory na płaszczyźnie zespolonej. Rozwiązywanie równań algebraicznych w zbiorze liczb zespolonych. Rachunek macierzowy. Układy równań i ich rozwiązywanie. Przestrzeń wektorowa R3. Iloczyn skalarny i wektorowy, ich własności i zastosowania.  Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Prosta na płaszczyźnie. Krzywe stopnia drugiego na płaszczyźnie.
Literatura:
A. Białynicki – Birula, Algebra liniowa z geometrią. PWN.
A. I. Kostrykin, Wstęp do algebry. PWN.
E. Mieloszyk, Liczby zespolone. Wyd. PG.
E. Mieloszyk, Macierze, wyznaczniki, układy równań. Wyd. PG.

 

3. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Zdarzenia losowe. Elementarne twierdzenia z rachunku prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo zupełne. Elementarne pojęcia z kombinatoryki. Dystrybuanta zmiennej losowej. Typ skokowy i ciągły zmiennej losowej. Charakterystyki liczbowe. Przykłady rozkładów typu ciągłego i skokowego. Podstawy statystyki opisowej. Szeregi rozdzielne. Histogramy. Częstości łamane. Średnie klasyczne. Mediany i mody. Miary rozproszenia. Momenty. Elementy badań statystycznych i zagadnienia estymacji. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały tolerancji. Testy istotności i zgodności.
Literatura:
W. Krysicki, J. Bartos, W. Dymka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, PWN 2003

 

4. Logika

Klasyczny rachunek logiczny: rachunek zdań i rachunek kwantyfikatorów. Rachunek zbiorów i relacji.
Literatura:
J. Topp, Wstęp do matematyki, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009.

 

5. Konwersatorium z matematyki szkolnej I

W ramach zajęć dyskutowane będą sposoby rozwiązywania zadań z różnych działów matematyki szkolnej ( różne poziomy).  Dobór zadań- dostosowanie do poziomu i pobudzanie zainteresowań.
Zadania problemowe, konstrukcyjne itp.. Rozumowania (dowody) matematyczne. Testy.
Literatura:
G. Polya, Jak to rozwiązać ?, PWN 1964
M. Szurek , O nauczaniu matematyki, GWO 2005
Zbiory zadań i podręczniki szkolne

 

6. Konwersatorium z matematyki szkolnej II

Zadania konkursowe ( i olimpijskie) z różnych poziomów szkolnych. Układanie zestawów zadań.
Literatura:
Zbiory zadań konkursowych z matematyki.
 

7. Dydaktyka nauczania matematyki

Dydaktyka matematyki – jej cele i zadania. Matematyka jako nauka i jako przedmiot szkolny. Matematyka w integralnym procesie kształcenia. Kształtowanie elementarnych pojęć matematycznych i metody wprowadzania uczniów w definiowanie. Nauczanie matematyki: problemowe, realistyczne, zadania tekstowe i ich rozwiązywanie. Rodzaje wnioskowania: empiryczne, intuicyjne, formalne. Programy nauczania matematyki, ich realizacja z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy na lekcjach. Programy nauczania matematyki w innych krajach na tle programu polskiego. Przykładowe konspekty lekcji. Trudności uczniów w logicznym rozumowaniu i uczeniu się matematyki. Indywidualna praca z uczniem uzdolnionym i trudnym.
Literatura:
Z. Krygowska: Zarys dydaktyki matematyki. WSiP, Warszawa 1980.
S. Turnau: Wykłady o nauczaniu matematyki.PWN, Warszawa 1990.
L. Zaręba: Z badań nad procesem uogólnienia i stosowaniem w nim symbolu literowego przez uczniów w wieku 10 – 14 lat. Dydaktyka Matematyki 25 (2003).

 

8. Teoria kształcenia i pomiar dydaktyczny

Poznanie i rozumienie roli nauczyciela, uczniów oraz treści w procesie kształcenia, poznanie strategii prowadzenia efektywnych działań edukacyjnych w szkole. Opanowanie umiejętności planowania procesu edukacyjnego oraz badania efektywności kształcenia. Doskonalenie umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych.
Przedmiot, zadania i tendencje  we współczesnej teorii kształcenia. Systemy edukacyjne. Organizacja procesu kształcenia. Rodzaje inteligencji, style nauczania – style uczenia się. Teoria motywacji i ich znaczenie dla praktyki dydaktycznej. Technologia informacyjna w procesie edukacyjnym. Metody nauczania – uczenia się. Zasady kształcenia. Pomiar dydaktyczny: cele kształcenia, taksonomia celów kształcenia, wymagania edukacyjne, rodzaje zadań, zasady konstruowania nauczycielskich testów osiągnięć szkolnych. Ocenianie kryterialne. Praca z uczniem zdolnym.
Literatura:
Arends R.: Uczymy się nauczać. Warszawa 1994.
Bereźnicki F.:Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001.
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Warszawa 2003.
Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 2003.

 

9. Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego

 Podstawy obsługi komputera - przygotowanie do wykorzystania komputera w dydaktyce. Dydaktyczne wykorzystanie internetu. Opracowanie i prezentacja materiałów dydaktycznych. Edytory graficzne w praktyce szkolnej. Bazy danych w praktyce szkolnej. Tworzenie witryny internetowej. Miejsce multimedialnych środków nauczania w procesie kształcenia. Zasady projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych. Przegląd różnych form nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zaznajomienie z przykładowym oprogramowaniem edukacyjnym. Kryteria wyboru multimedialnych form nauczania. Korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej jako środka dydaktycznego wspomagającego nauczanie matematyki.

 

10. Seminarium dyplomowe

Uczestnicy przygotują i zaprezentują w różnych formach tematy dotyczące matematyki rekreacyjnej lub rozszerzającej wiedzę szkolną.

 

11. Praktyka przedmiotowa

Odbywa się w placówkach oświatowych pod kierunkiem tamtejszego nauczyciela przedmiotu, zwanego też opiekunem praktyki z ramienia szkoły. Praktyka realizowana jest zgodnie z opisem treści kształcenia wg. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) z późn. zm.
Obowiązkowo należy poprowadzić samodzielnie zajęcia z przedmiotu "Matematyka" w ilości przynajmniej 30h.

Uczelnia kieruje Słuchacza na praktykę przedmiotową na podstawie Porozumienia o prowadzeniu praktyki przedmiotowej słuchaczy studiów podyplomowych „Matematyka dla nauczycieli” (docx, 1.04MB)

 

Każdą godzinę poprowadzonych i obserwowanych zajęć należy udokumentować wypełniając Kartę praktyk.

 

Suma godzin praktyki to min. 90h.