Zakład Inżynierii Materiałowej Wielowymiarowych Detektorów Promieniowania Jonizującego | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Inżynierii Materiałowej Wielowymiarowych Detektorów Promieniowania Jonizującego

Zakłady Naukowe

Zakład Inżynierii Materiałowej Wielowymiarowych Detektorów Promieniowania Jonizującego

Zakład Inżynierii Materiałowej Wielowymiarowych Detektorów Promieniowania Jonizującego bada molekularne oraz supramolekularne mechanizmy odpowiedzi radiochromicznej tkankopodobnych żeli polimerowych i innych innowacyjnych materiałów zdolnych do rejestracji sygnatury zarówno lokalnej dawki promieniowania, jak i liniowej gęstości przeniesienia energii. Przedmiotem szczególnej uwagi są te mechanizmy kontrastu optycznego w transmisyjnej tomografii laserowej, które pozwalają na rozdzielenie składowych promieniowania mieszanego o różnych wartościach liniowej gęstości przeniesienia energii. Przykładem jest rozpraszanie Miego światła lasera na klastrach radiacyjnie indukowanych polimerów w żelach.

Zastosowanie opracowywanej w Zakładzie technologii przewidywane jest przede wszystkim w onkologii radiacyjnej w celu weryfikacji planów leczenia indywidualnych pacjentów w terapii fotonowej, protonowej, jonowej, a także w szybko rozwijającej się terapii borowo-neutronowej, w której wychwyt neutronów termicznych przez jądra atomów boru-10 (skupionych farmakologicznie w obszarze jądra komórki nowotworowej) generuje bardzo szerokie spektrum promieniowania zawierające fotony gamma, protony, prędkie neutrony, cząstki alfa oraz jony litu-7. Te dwie ostatnie składowe charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością biologiczną (związaną z wysokim współczynnikiem liniowego przeniesienia energii). Istnieje zatem potrzeba metody pomiaru pozwalającej na wysokorozdzielcze obrazowanie rozkładów przestrzennych (3D z uwzględnieniem ruchu, a także deformacji ośrodka) każdej z tych składowych w napromieniowanych żelach tkankopodobnych. Albowiem, jak zauważył dawno już temu Lord Kelvin, „czego nie umiemy zmierzyć, tego nie umiemy poprawić”.

Inne potencjalne zastosowania opisanej technologii to wielowymiarowa dozymetria w ochronie radiologicznej w lotach kosmicznych, w energetyce jądrowej oraz w obronności.