Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym SONATA BIS 11 | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-21

Konkurs na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym SONATA BIS 11

Logotyp Narodowego Centrum Nauki
Ogłaszamy nabór na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie badawczym pt. "Zrozumienie mechanizmów powstawania i kontrolowane wytwarzanie wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu do projektowania stabilnych anod dla tlenkowych ogniw paliwowych", którego kierownikiem jest Pani dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. uczelni z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej WFTiMS. Projekt uzyskał finansowanie w ramach konkursu SONATA BIS 11 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Od kandydatów wymagane jest:

1) posiadanie co najmniej tytułu zawodowego inżyniera fizyki, chemii, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, elektroniki lub pokrewnej dziedziny;*

2) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, podstaw badań właściwości strukturalnych, elektrycznych i katalitycznych materiałów tlenkowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych;

4) status studenta studiów II stopnia lub studenta-doktoranta w Szkole Doktorskiej.

*Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Zrozumienie mechanizmów powstawania i kontrolowane wytwarzanie wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu do projektowania stabilnych anod dla tlenkowych ogniw paliwowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs Sonata Bis 11 - ST, nr umowy projektu UMO-2021/42/E/ST5/00450 z dnia 19 kwietnia 2022 r., na stanowisku student/doktorant-stypendysta. Głównym celem projektu jest zrozumienie zjawiska tworzenia się wieloskładnikowych nanometrycznych stopów na aktywnym podłożu w celu kontrolowanego wytworzenia nowych materiałów anodowych dla tlenkowych ogniw paliwowych (SOFC) zasilanych ekopaliwami (np. bioetanol, biogaz, LPG).

Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to:

1) synteza materiałów o strukturze perowskitu

2) określenie i optymalizacja warunków powstawania nanometrycznych wydzieleń mono- i bimetalicznych powstałych w drodze eksolucji;

3) badanie i analiza właściwości strukturalnych, elektrycznych i katalitycznych wytworzonych materiałów ceramicznych.

Typ konkursu NCN: Sonata Bis - ST

Termin składania ofert: 28 marca 2024 r., godz. 12:00

Forma składania ofert: osobiście/pocztą/e-mail

Warunki zatrudnienia:

1) wyłoniony w konkursie kandydat musi być studentem studiów II stopnia, doktorantem lub zostać przyjęty do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej;

2) stypendium przyznawane jest na czas realizacji określonych zadań w projekcie od momentu zawarcia umowy stypendialnej (przewidywany termin podpisania umowy: kwiecień 2024). Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 10 miesięcy;

3) wysokość środków na stypendium wynosi miesięcznie 1 000 PLN/stanowisko;

4) projekt nie daje możliwości zwrotu kosztów dojazdu do Gdańska w celu rozpoczęcia studiów.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie;

2) życiorys zawierający informacje o osiągnięciach naukowych kandydata, o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań oraz o kompetencjach do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym;

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na II lub III stopniu studiów wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów;

4) minimum jedną opinię pracownika naukowego potwierdzającą kwalifikacje kandydata;

5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.);

Dokumenty należy składać do Biura Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, bądź w formie elektronicznej do kierownika projektu Beaty Bochentyn, beata.bochentyn@pg.edu.pl (pliki należy załączyć wyłącznie w formacie pdf). 

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w formie zdalnej, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do otrzymania stypendium.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji udziela:

dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. uczelni, email: beata.bochentyn@pg.edu.pl , tel.+48 58 348 66 13

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 29 marca 2024 r.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

73 wyświetleń