Erasmus+ | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Erasmus+

Studenci Przyjeżdżający
Welcome to the Faculty of Applied Physics and Mathematics Gdańsk University of Technology.
 
1) To join the Erasmus + programme at our faculty you need to follow the procedure (“application procedure step-by-step”) given here: https://pg.edu.pl/international/erasmus-incoming-students
 
The most important thing is to register online (via “ONLINE APPLICATION” form you will find here https://moja.pg.edu.pl/app/erasmus/) by December 15 in the  case of a summer semester or June 30 in the case of a winter semester or whole academic year. Remember, that you are entitled to register at our faculty if your Erasmus+ Coordinator sends your nomination to the programme to our coordinator – Ph.D. Justyna Szostak (justyna.szostak@pg.edu.pl).
 
 
After registration you will have to choose the courses you would like to attend, that you will specify later on in your Learning Agreement (LA).  Please, follow the link below to check the list of all courses at GUT (you may choose courses offered by all our faculties, though most of the courses you choose should be run at our faculty).
 
 
Please, note that most of these courses are run in Polish, although there is a possibility to have individual classes/consultations in the case of these courses, depending on the tutor. Do not worry, before we sign the learning agreement our coordinator will check the availability of the courses you have chosen. If you have any further questions do not hesitate to contact our coordinator!
 
2) If you are not an Erasmus student and would like to study at Gdańsk University of Technology, please visit the following web site to learn how to join us:
 
 

Studenci Wyjeżdżający
Procedura wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS+ dla studentów WFTiMS
 

Student zainteresowany wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ powinien znaleźć uczelnię, na której będzie chciał podjąć studia. Lista uczelni, z którymi Politechnika Gdańska ma podpisane umowy znajduje się tutaj:

 
Jeżeli umowę podpisał inny wydział naszej uczelni możliwe jest skorzystanie z takiej umowy, pod warunkiem uzyskania zgody obydwu jej stron. Istnieje także możliwość zawarcia nowych umów z uczelniami z krajów UE, uzależniona od dobrej woli obydwu stron porozumienia.  
 
Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 
  1. Student powinien przejrzeć ofertę dydaktyczną jednostki, do której chciałby wyjechać i przygotować listę przedmiotów, które będzie chciał realizować w nowej uczelni.  
  2. Osoba zainteresowana wyjazdem powinna się zgłosić do wydziałowego koordynatora –     dr inż. Justyny Szostak (justyna.szostak@pg.edu.pl, 109C GG) oraz złożyć wniosek online o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus (poprzez mojaPG).

Terminy składania wniosków o wyjazd dla studentów WFTiMS
Ostateczny termin złożenia wniosku na wydziale
Okres wyjazdu - Semestr zimowy/cały rok - 20 maja
Okres wyjazdu - Semestr letni - 20 października
 
  1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Koordynator wydziałowy wysyła do uczelni zagranicznej informację o nominacji studenta do programu Erasmus+.  
  2. Student powinien nawiązać kontakt z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus + w uczelni zagranicznej (lub jednostką tej uczelni odpowiedzialną za współpracę międzynarodową) w celu potwierdzenia dostępności wybranych kursów i rejestracji na studia. Należy zwrócić szczególną uwagę na terminy rejestracji na studia dla studentów programu Erasmus +, które zależą od wybranej uczelni zagranicznej.
  3. Na podstawie listy dostępnych kursów Student tworzy LA (Learning Agreement), zawierający listę wszystkich przedmiotów, które dany Student będzie realizował podczas swojej mobilności. Umowa ta musi zostać zatwierdzona i podpisana przez wszystkie strony porozumienia (Studenta, uczelnię wysyłającą i przyjmującą). Wzór LA oraz druki pozostałych dokumentów związanych z programem Erasmus + można znaleźć na stronie
 

Po uzyskaniu wszystkich podpisów i zatwierdzeniu LA Student może się zgłosić do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i przystąpić do organizacji wyjazdu na studia zagraniczne. Studentami naszego wydziału zajmuje się Pani mgr Inna Suchkova, tel.: +48 58 347 27 65, inna.suchkova@pg.edu.pl

Pełny opis procedury wyjazdowej na studia oraz zasady finansowania i uczestnictwa w programie można znaleźć na stronie: