Marek Maryański | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Marek Maryański

Marek Maryański ukończył Fizykę Techniczną w roku 1981. Pracę magisterską (na temat nietermicznego wpływu mikrofal na konformacje białek w roztworach) wykonał w Zakładzie Biofizyki AMG pod kierunkiem dr Piotra Dębickiego z Zakładu Techniki Mikrofalowej Wydziału Elektroniki PG, dr Macieja Żylicza z Katedry Biologii Molekularnej UG oraz prof. Józefa Terleckiego (Zakład Biofizyki AMG).

Marek Maryanski Marek Maryanski Marek Maryanski

W latach 1981-83 oraz 1985-90 pracował jako asystent, a później adiunkt w Zakładzie Biofizyki AMG. W latach 1983-85 odbył staż w Brookhaven National Laboratory, Upton, NY, USA. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem prof. Józefa Terleckigo w Zakładzie Biofizyki AMG i obronił na Wydziale Fizyki Technicznej PG w 1989.

W roku 1990 Marek wraz z żoną Jolantą i córkami Julią i Zuzanną przenieśli się do Guilford, Connecticut, USA, gdzie Marek i Jolanta mieszkają do dzisiaj.

W latach 1990-1993 Marek odbył staż w Yale University School of Medicine w New Haven, CT, USA. W roku 1992 założył, wespół z dwoma profesorami z Yale, prywatną samodzielną pracownię badawczo-rozwojową MGS Research, Inc. Jako prezes Marek prowadzi firmę od 1993 do dzisiaj. Od 1993 do 1997 pracował w Yale jako Wykładowca. Od 1998 do 2000 był adiunktem w Centrum Medycznym Uniwersytetu Stony Brook w Nowym Jorku. Od 1999 do 2009 był Profesorem Nadzwyczajnym Onkologii Radiacyjnej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. W 2014 założył startup 3D Dosimetry którego celem strategicznym jest wdrożenie wynalezionych przez niego technologii do klinik radioterapii i radiochirurgii.

Marek jest wynalazcą między innymi trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego opartej na laserowej tomografii fantomów żelowych w których radiacyjnie indukowana polimeryzacja prowadzi do powstawania termicznie odwracalnych trójwymiarowych obrazów będących miarą dawki promieniowania.