Zakład Spektroskopii Układów Złożonych | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Zakład Spektroskopii Układów Złożonych

Zakłady naukowe Instytutu


Badania prowadzone w naszym zespole obejmują badania procesów oddziaływania elektronów z cząsteczkami (w tym także cząsteczkami biologicznymi) w fazie gazowej. W szczególności badania dotyczą procesów wzbudzenia cząsteczek oraz efektów rezonansowych w zderzeniach z elektronami, pomiaru absolutnych różniczkowych przekrojów czynnych na rozpraszanie elektronów, a także implementacji nowych technik doświadczalnych spektroskopii elektronowej. W laboratorium badawczym znajduje się spektrometr elektronowy ze źródłem lokalnego pola magnetycznego do badania wstecznego rozproszenia elektronów, trochoidalny spektrometr elektronowy do badania wzbudzenia optycznego, a także kwadrupolowy spektrometr masowy. Praca doświadczalna obejmuje także badania fotojonizacji i fotofragmentacji atomów i cząsteczek przy użyciu promieniowania synchrotronowego prowadzonego we współpracy z ośrodkiem synchrotronowym w Trieście.