Skład Rady / Zadania / Terminarz | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Skład Rady / Zadania / Terminarz

Rada dyscypliny naukowej Inżynieria materiałowa - II kadencja 2020-2024


Przewodnicząca Rady - prof. dr hab. inż. Maria Gazda

 • dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński    
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG  
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
 • dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. PG
 • dr hab. inż. Łukasz Piszczyk, prof. PG
 • dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. PG
 • dr hab. inż. Agnieszka Ossowska, prof. PG
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG
 • dr inż. Sebastian Wachowski
 • przedstawiciel doktorantów - mgr inż. Marcin Wekwejt
   
Zadania Rady dyscypliny naukowej Inżynieria materiałowa:
 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie Inżynierii Materiałowej oraz powoływanie promotorów i promotorów pomocniczych na wniosek osób zamierzających wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w wyniku złożenia rozprawy przygotowanej w trybie eksternistycznym;
 • prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących stopni naukowych;
 • wykonywanie czynności związanych z kształceniem w szkole doktorskiej określonych w przepisach odrębnych, w tym nadzór merytoryczny nad kształceniem w szkole doktorskiej w ramach dyscypliny Inżynieria materiałowa oraz wyrażanie zgody na pełnienie funkcji promotora;
 • określanie kierunków, definiowanie strategii i planów badań naukowych w ramach dyscypliny Inżynieria materiałowa;
 • formułowanie zaleceń w zakresie polityki kadrowej (m.in. rekrutacji, zatrudniania, oceny, zwalniania i awansowania) pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu naukowego dyscypliny Inżynieria materiałowa oraz opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 • formułowanie zasad dotyczących sposobu podziału i wykorzystania środków finansowych przyznanych dyscyplinie Inżynieria materiałowa na wydziale w ramach subwencji.