Zasady przywracania praw studenckich:

 

1. Decyzje o przywróceniu w prawach studenta podejmuje dziekan.
2. O przywrócenie w prawach studenta na warunkach, o których mowa w ust. 2-9, może ubiegać się osoba, która była studentem Politechniki Gdańskiej i przerwała studia po uzyskaniu na danym kierunku co najmniej 45 punktów ECTS.
3. Osoba ubiegająca się o przywrócenie w prawach studenta po upływie 3 lat od skreślenia z listy studentów jest zobowiązana zdać egzamin reaktywacyjny na zasadach ustalonych przez dziekana.
4. Ponowne przyjęcie na studia osoby, która nie spełnia warunków określonych w ust. 2 oraz ust. 3, następuje na ogólnych zasadach przyjęć kandydatów na studia pierwszego lub drugiego stopnia.
5. Osoba starająca się o przywrócenie w prawach studenta składa podanie do dziekana co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem semestru.
6. Przywrócenie w prawach studenta następuje na semestr wskazany przez dziekana, po spełnieniu przez osobę starająca się o ponowny wpis na listę studentów, warunków określonych przez dziekana.
7. Osoba przywracana w prawach studenta jest zobowiązana do uzupełnienia różnic programowych w zakresie i terminie wyznaczonym przez dziekana.
8. Student, który jest przywrócony w prawach studenta na semestrze, na którym był zarejestrowany przed skreśleniem lub na niższym jest zobowiązany do wniesienia opłaty za powtarzanie niezaliczonych zajęć lub przedmiotów, zgodnie z zarządzeniem rektora na dany rok akademicki.
9. Osoby, które zostały skreślone z listy studentów jednolitych magisterskich mogą uzyskać zgodę dziekana na przywrócenie w prawach studenta na studiach pierwszego stopnia.
10. Osoby, które zostały skreślone z listy studentów na kierunkach, które nie są już prowadzone przez Politechnikę Gdańską mogą uzyskać zgodę dziekana na przywrócenie w prawach studenta na kierunku pokrewnym.
11. Osoba, która dwukrotnie została przywrócona w prawach studenta, a następnie skreślona z listy studentów na tym samym kierunku i poziomie studiów nie może ubiegać się o ponowne przywrócenie w prawach studenta.
 

 

Formularz podania o przywrócenie praw studenckich znajduje się na indywidualnym koncie studenckim i jest dostępny po zalogowaniu się na stronie www.moja.pg.edu.pl w zakładce wydruki.