Wystawianie świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych są wystawiane i gotowe do odbioru w ciągu 30 dni od otrzymania przez słuchacza ostatniego wpisu do karty egzaminacyjnej.  Słuchacz zostaje poinformowany e-mailem, gdy świadectwo jest gotowe do odbioru.

Warunkiem odebrania świadectwa jest uiszczenie wszystkich opłat związanych ze studiami, w tym opłacenie świadectwa w kwocie 30zł na ten sam numer konta co pozostałe opłaty.

 

Dziekanat przypomina, że:

- Każdy słuchacz studiów podyplomowych może otrzymać tylko 1 egzemplarz świadectwa ukończenia studiów. Istnieje możliwość dodatkowo wystawienia zaświadczenia o ukończeniu studiów w języku angielskim.

- Aby otrzymać zaświadczenie w języku angielskim, należy najpóźniej podczas ostatniego zjazdu kończącego studia podyplomowe, złożyć w dziekanacie lub przesłać e-mailem pisemne podanie o wystawienie takiego zaświadczenia.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. 2018, poz. 1791)