Procedura wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS+ dla studentów WFTiMS

 

  1. Student zainteresowany wyjazdem na studia w ramach programu Erasmus+ powinien znaleźć uczelnię, na której będzie chciał podjąć studia. Lista uczelni, z którymi Politechnika Gdańska ma podpisane umowy znajduje się tutaj:

https://pg.edu.pl/international/umowy-i-partnerzy

Jeżeli umowę podpisał inny wydział naszej uczelni możliwe jest skorzystanie z takiej umowy, pod warunkiem uzyskania zgody obydwu jej stron. Istnieje także możliwość zawarcia nowych umów z uczelniami z krajów UE, uzależniona od dobrej woli obydwu stron porozumienia.  

Wyjazd nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

  1. Student powinien przejrzeć ofertę dydaktyczną jednostki, do której chciałby wyjechać             i przygotować listę przedmiotów, które będzie chciał realizować w nowej uczelni.  
  2. Osoba zainteresowana wyjazdem powinna się zgłosić do wydziałowego koordynatora –      dr inż. Justyny Szostak (justyna.szostak@pg.edu.pl, 109C GG) oraz złożyć wniosek online o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus (poprzez mojaPG).

Terminy składania wniosków o wyjazd dla studentów WFTiMS:

Okres wyjazdu

Ostateczny termin złożenia wniosku na wydziale

Semestr zimowy/cały rok

20 maja

Semestr letni

20 października

 

 

  1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Koordynator wydziałowy wysyła do uczelni zagranicznej informację o nominacji studenta do programu Erasmus+.  
  2. Student powinien nawiązać kontakt z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus + w uczelni zagranicznej (lub jednostką tej uczelni odpowiedzialną za współpracę międzynarodową) w celu potwierdzenia dostępności wybranych kursów i rejestracji na studia. Należy zwrócić szczególną uwagę na terminy rejestracji na studia dla studentów programu Erasmus +, które zależą od wybranej uczelni zagranicznej.
  3. Na podstawie listy dostępnych kursów Student tworzy LA (Learning Agreement), zawierający listę wszystkich przedmiotów, które dany Student będzie realizował podczas swojej mobilności. Umowa ta musi zostać zatwierdzona i podpisana przez wszystkie strony porozumienia (Studenta, uczelnię wysyłającą i przyjmującą). Wzór LA oraz druki pozostałych dokumentów związanych z programem Erasmus + można znaleźć na stronie

https://pg.edu.pl/international/dokumenty-erasmus-plus

  1. Po uzyskaniu wszystkich podpisów i zatwierdzeniu LA Student może się zgłosić do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i przystąpić do organizacji wyjazdu na studia zagraniczne. Studentami naszego wydziału zajmuje się Pani

mgr INNA SUCHKOVA, tel: 58 347 27 65, inna.suchkova@pg.edu.pl

Pełny opis procedury wyjazdowej na studia oraz zasady finansowania i uczestnictwa w programie można znaleźć na stronie:

     https://pg.edu.pl/international/studia