Projekty realizowane
Actual projects

Tytuł projektuProject title
Witryna wwwWebsite
KierownikPrincipal Investigator
Okres realizacji OD (RRRR-MM-DD)

Implementation period FROM (YYYY-MM-DD)
Okres realizacji DO (RRRR-MM-DD)

Implementation period UNTIL (YYYY-MM-DD)
Numer umowyProject ID
Nazwa programuResearch Program Name
Instytucja finansująca


Financing institution
Nowe materiały wykazujące elektroniczne i magnetyczne korelacje

New Materials with Electronic and Magnetic Corelations
  Tomasz Klimczuk 2019-04-12 2022-04-11 UMO-2018/30/M/ST5/00773 HARMONIA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9

Synthesis and physical properties examination of new materials with the BaFe2Al9-type of structure
  Zuzanna Sobczak 2019-03-06 2021-03-05 UMO-2018/29/N/ST5/01286 PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Implementacja i zastosowanie metody Hylleraasa-CI w dokładnych obliczeniach atomów i molekuł dwuatomowych

Implementation and application of Hylleraas-CI method in precise computations of atoms and diatomic molecules
  Tymon Kilich 2019-02-13 2022-02-12 UMO-2018/29/N/ST4/02034 PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Badanie zjawisk rekombinacyjnych w hybrydowych ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych

Investigation of recombinatiion effects in hybrid solar cells based on perovskite materials
  Damian Głowienka 2019-01-28 2021-01-27 UMO-2018/29/N/ST7/02326 PRELUDIUM Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Synteza i badania właściwości fizycznych syntetycznych analogów wybranych minerałów zawierających miedź
 
  Michał Winiarski 2019-01-05 2020-01-04 DEC- 2018/02/X/ST5/02144 - Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Rozpraszanie elektronów na molekułach - przekroje czynne i dynamika zderzeń
 
  Mateusz Zawadzki 2018-11-19 2019-11-18 DEC-2018/02/X/ST2/01946 MINIATURA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Odporność splątania w układach wielocząstkowych na lokalny szum - wyjazd badawczy do ICFO - The Institute of Photonic Sciences
 
  Maciej Demianowicz 2018-10-19 2019-10-18 DEC-2018/02/XST2/01448 MINIATURA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Fale gęstości ładunku i magnetyzm w rodzinie związków LnNiC2 (Ln - lantanowiec)

Charge density wave and magnetism in LnNiC2 family (Ln – lanthanide)
  Marta Roman 2018-10-01 2019-09-30 UMO-2018/28/T/ST3/00164 ETIUDA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Nowe związki w układzie R2TGe3 (R-ziemia rzadka, T-metal przejściowy)

New compounds in a ternary R2TGe3 system (R-rare earth, T-transition metal)
  Leszek Litzbarski 2018-09-19 2021-09-18 0142/DIA/2018/47 DIAMENTOWY GRANT MNiSW

Ministry of Science and Higher Education
Nowe związki typu Heuslera na bazie metali ziem alkalicznych

New Heusler-type compounds based on alkaline earth metals
  Tomasz Klimczuk 2018-07-19 2021-07-18 UMO-2017/27/B/ST5/03044 OPUS Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Anodowe materiały katalityczne dla tlenkowych ogniw paliwowych bezpośrednio zasilanych biogazem (DIR-SOFCs)

Anode catalytic materials for direct internal reforming solid oxide fuel cells (DIR-SOFCs)
  Beata Bochentyn 2018-04-17 2020-04-16 UMO-2017/26/D/ST8/00822 SONATA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Fotoaktywne struktury hybrydowe do zastosowań fotowoltaicznych

Photoactive hybrid structures for photovoltaic applications
  Waldemar Stampor 2018-03-28 2021-03-27 UMO-2017/25/B/ST8/01864 OPUS 13 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Nadprzewodnictwo i magnetyzm w nowych związkach podwójnych R-Rh i R-Ir (R-ziemia rzadka)

Superconductivity and magnetism in the new double compounds R-Rh and R-Ir (R-rare earth)
  Karolina Górnicka 2017-08-29 2020-08-28 0205/DIA/2017/46 DIAMENTOWY GRANT MNiSW

Ministry of Science and Higher Education
Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych z grupami fosfonowymi

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides
  Kamila Żelechowska 2017-07-25 2020-07-24 UMO-2016/23/D/ST5/02800 SONATA 12 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Tlenki trójprzewodzące

Triple conducting oxides
  Maria Gazda 2017-07-14 2020-07-13 UMO-2016/23/B/ST5/02137 OPUS 12 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Zbadanie procesu redukcji w wodorze wieloskładnikowych materiałów tlenkowych oraz synteza materiałów termoelektrycznych w drodze redukcji materiałów tlenkowych

The examination of the reduction process of multicomponent oxide materials in hydrogen and the synthesis of thermoelectric materials in a way of reduction of oxide materials
  Bogusław Kusz 2017-07-12 2020-07-11 UMO-2016/21/B/ST8/03193 OPUS 11 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Nowe drogi odkrywania materiałów nadprzewodzących   Tomasz Klimczuk 2017-04-11 2019-10-10 UMO-2016/22/M/ST5/00435 HARMONIA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Badanie wysokotemperaturowych właściwości materiałów ceramicznych za pomocą analizy termicznej   Aleksandra Mielewczyk-Gryń 2016-10-19 2019-10-18 0513/IP2/2016/74 IUVENTUS PLUS MNiSW

Ministry of Science and Higher Education
Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)   Sylwia Stefanowska 2016-10-14 2019-11-30 0189/DIA/2016/45 DIAMENTOWY GRANT MNiSW

Ministry of Science and Higher Education
Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych

Transport properties of composites for single layer fuel cells
  Krzysztof Zagórski 2016-07-22 2019-07-21 UMO-2015/19/N/ST5/02639 PRELUDIUM 10 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Nowe elektrody paliwowe tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego

New fuel electrodes for solid oxide electrolysis cells for syngas production
  Jakub Karczewski 2016-06-23 2019-06-22 UMO-2015/19/D/ST8/02783 SONATA 10 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Właściwości strukturalne i mechanizmy przewodnictwa jonowego w domieszkowanych związkach typu ABO4

Structural properties and ionic conduction mechanisms in doped ABO4 oxides
  Sebastian Wachowski 2016-02-26 2018-08-25 UMO-2015/17/N/ST5/02813 PRELUDIUM 9 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland

 

 

Projekty zakończone
Finished projects

Tytuł projektuProject title
Witryna wwwWebsite
KierownikPrincipal Investigator
Okres realizacji OD (RRRR-MM-DD)

Implementation period FROM (YYYY-MM-DD)
Okres realizacji DO (RRRR-MM-DD)

Implementation period UNTIL (YYYY-MM-DD)
Numer umowyProject ID
Nazwa programuResearch Program Name
Instytucja finansująca


Financing institution
Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)xMyOz (M = V, Mo, W)   Marta Prześniak-Welenc 2017-12-23 2018-12-22 DEC-201//01/X/ST5/01415 MINIATURA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na własciwości lumenscencyjne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkich   Marcin Łapiński 2017-11-09 2018-11-08 DEC-2017/01/X/ST5/01000 MINIATURA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczne momenty dipolowe wybranych atomów diamagnetycznych   Paweł Syty 2017-10-01 2018-09-30 DEC-2017/01/X/ST2/00431 MINIATURA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)

Competition between charge-density wave and magnetic order in ternary RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)
  Tomasz Klimczuk 2016-07-14 2018-07-31 UMO-2015/19/B/ST3/03127 OPUS 10 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Badania teoretyczne związku antyferromagnetycznego NpPt2In7   Agnieszka Kozub 2016-03-03 2018-05-02 UMO-2015/17/N/ST3/03790 PRELUDIUM 9 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotoktalizatorów do generacji wodoru jako odnawialnego źródła energii

Theoretical and spectroscopic investigation of the photochemistry of supramolecular photocatalysts for hydrogen generation
  Julien Guthmuller 2015-10-01 2018-09-30 UMO-2014/14/M/ST4/00083 HARMONIA 6 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Niezmienniki topologiczne i miary złożoności w działaniu III

Topological invariants and measures of complexity in action
  Grzegorz Graff 2015-07-15 2018-07-14 UMO-2014/15/B/ST1/01710 OPUS 8 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Nazwa programu
 
Tytuł projektu Kierownik Okres realizacji OD (Y-M-D) Okres realizacji DO (Y-M-D) Wartość projektu
[zł]
Wartość projektu przypadająca na PG
[zł]
Numer umowy Instytucja finansująca
GRANT MNiSW Rozwinięcie metod i algorytmów lokalnej reparametryzacji oddziaływań w klasyczno-kwantowych symulacjach układów wieloskładnikowych z delokalizacją stanów elektronowych prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki 2010-05-25 2013-05-24 180 000,00 zł 180 000,00 zł 5778/B/T02/2010/38 MNiSW
GRANT MNiSW Struktury fotowoltaiczne zbudowane z warstw wybranych związków półprzewodnikowych II-VI i półprzewodników molekularnych dr inż. Ryszard Signerski 2011-04-18 2014-12-17 193 300,00 zł 193 300,00 zł 4990/B/T02/2011/40 NCN

ETIUDA 3

Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne

mgr inż. Jan Tuziemski

2015-10-01

2016-09-30

4

  UMO-2015/16/T/ST2/0035 NCN

DIAMENTOWY GRANT 2

Laserowa modyfikacja warstw tlenkowych w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym

mgr inż. Maciej Klein

2013-07-25

2016-12-24

    0228/DIA/2013/42 MNiSW
PRELUDIUM Kompozyty o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w gradientowych tlenkowych ogniwach paliwowych dr inż. Beata Bochentyn 2011-12-14 2013-02-13 41 600,00 zł 41 600,00 zł UMO-2011/01/N/ST5/05579 NCN
GRANT MNiSW Kombinowane obliczenia wzrostu warstw polimerów i kopolimerów w technikach CVD na ciałach stałych i na cieczach dr Maciej Bobrowski 2011-04-15
2014-04-14
401 250,00 zł 401 250,00 zł 6416/B/T02/2011/40 NCN
OPUS Wpływ procesu krysytlizacji na strukturę i właściwości elektryczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-O prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz 2013-03-15 2015-03-14 234 000,00 zł 234 000,00 zł UMO-2012/05/B/ST3/02816 NCN
Program Badań Stosowanych Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych dr hab. Bolesław Augustyniak 2012-10-01 2014-12-31 3 370 000,00 zł 1 620 000,00 zł
PBS1/A9/14/2012
NCBR
Iuventus Plus Zrozumienie mechanizmów krzepnięcia i ro9zpuszczalności miedzi w aluminium w celu poprawy właściowości stopów Al-Cu dr inż. Jacek Dziedzic 2013-07-02 2015-07-01 193 700,00 zł 193 700,00 zł 0439/IP3/2013/72 MNiSW
GRANT MNiSW Bifurkacja i łamanie symetrii w zagadnieniach brzegowych ze swobodnym brzegiem dla równań eliptycznych prof. dr hab. Kazimierz Gęba 2008-09-17 2009-10-17 25 000,00 zł 25 000,00 zł 2729/B/H03/2008/35 MNiSW
GRANT MNiSW Wieloużytkownikowa transmisja informacji kwantowej prof. dr hab. Paweł Horodecki 2008-06-19 2010-12-18 25 350,00 zł 25 350,00 zł 1917/B/H03/2008/34 MNiSW
GRANT MNiSW Przyjazne eksperymentalnie metody detekcji kwantowych korelacji prof. dr hab. Paweł Horodecki 2010-04-06 2012-04-05 198 000,00 zł 198 000,00 zł 2619/B/H03/2010/38 MNiSW
GRANT MNiSW Niezmienniki topologiczne w przestrzeniach funkcyjnych i ich zastosowania w równaniach rózniczkowych prof. dr hab. Marek Izydorek 2009-09-23 2012-09-22 320 000,00 zł 320 000,00 zł 3940/B/H03/2009/037 MNiSW
GRANT MNiSW Niezmienniki topologiczne w układach dynamicznych w przestrzeni Hilberta z symetriami prof. dr hab. Marek Izydorek 2008-10-10 2009-09-30 25 000,00 zł 25 000,00 zł 2732/B/H03/2008/35 MNiSW
OPUS Wrażliwość skorelowanych układów kropek kwantowych na zewnętrzne pole magnetyczne wywołana oddziaływaniem z otoczeniem prof. dr hab. Paweł Horodecki 2011-12-12 2015-12-11 162 500,00 zł 162 500,00 zł UMO-2011/01/B/ST2/05459 NCN
GRANT MNiSW Trójskalowe obliczenia właściwości mechanicznych wybranych nanostruktur prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki 2007-07-14 2009-07-14 31 200,00 zł 31 200,00 zł 3053/T02/2007/32 MNiSW
GRANT MNiSW Molekularne mechanizmy kondensacji z fazy gazowej prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki 2007-11-29 2009-11-28 32 000,00 zł 32 000,00 zł 3947/B/T02/2007/33 MNiSW
GRANT MNiSW Struktury fotowoltaiczne zbudowane z warstw wybranych związków półprzewodnikowych II-VI i półprzewodników molekularnych dr inż. Ryszard Signerski 2011-04-18 2014-04-17 193 300,00 zł 193 300,00 zł 4990/B/T02/2011/40 NCN
GRANT MNiSW Rozpraszanie elektronów na cząsteczkach wieloatomowych prof. dr hab. Czesław Szmytkowski 2007-04-02 2008-10-01 38 610,00 zł 38 610,00 zł 2862/H03/2007/32 MNiSW
OPUS Elektro- i magnetomodulacja dysocjacji stanów wzbudzenia elektronowego w organicznych emiterach elektrofluorescencyjnych dr hab. inż. Waldemar Stampor 2012-08-30 2015-08-29 150 480,00 zł 150 480,00 zł UMO-2011/03/B/ST7/01888 NCN
SONATA BIS Magnetyzm i nadprzewodnictwo w wybranych układach intermetalicznych dr hab. inż. Tomasz Klimczuk 2013-07-18 2016-07-17 1 499 220,00 zł 1 499 220,00 zł UMO-2012/07/E/ST3/00584 NCN