Kierunek Podstawy Nauk Technicznych

 

Utworzenie elitarnego kierunku studiów „Podstawy nauk technicznych” jest jednym z etapów realizacji wizji rozwoju uczelni. Powstanie kierunku ma na celu wypełnienie luki na rynku edukacyjnym i zaspokojenie potrzeb na absolwentów studiów inżynierskich bardzo dobrze wykształconych w obszarze matematyki, fizyki  i nauk technicznych. Solidne podstawy w zakresie nauk ścisłych oraz umiejętność samodzielnego pogłębiania i poszerzania posiadanej wiedzy predestynować będą absolwenta przede wszystkim do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku „Fizyka techniczna” lub na wybranych kierunkach prowadzonych na innych wydziałach uczelni. Po odbyciu studiów II stopnia część spośród absolwentów zostanie doktorantami, zasilając później kadrę akademicką Politechniki. Pozostali znajdą zatrudnienie w firmach innowacyjnych, przyczyniając się do rozwoju efektywnej współpracy Politechniki Gdańskiej ze środowiskiem gospodarczym.
 


Absolwent studiów I stopnia na kierunku „Podstawy nauk technicznych” posiadać będzie szeroką wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu fizyki, matematyki oraz metod obliczeniowych, uzupełnioną o znajomość matematycznie zaawansowanych podstaw wybranych nauk technicznych. Umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwolą mu na dokonywanie analizy, opisu matematycznego i modelowania numerycznego zjawisk fizycznych oraz procesów technicznych. Absolwent przygotowany będzie do podjęcia pracy w firmach innowacyjnych oraz w laboratoriach przemysłowych na stanowiskach wymagających rozwiązywania problemów o charakterze interdyscyplinarnym.  

Plany Studiów >>