W dniu 22 lutego 2017 roku w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Politechniką Gdańską na rzecz realizacji projektu: Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej (Nanostructures and computer simulations in material science).

Celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji przez absolwentów kierunku Nanotechnologia II stopnia studiów stacjonarnych Politechniki Gdańskiej poprzez wprowadzenie nowej specjalności z programem kształcenia dostosowanym do wymogów współpracy międzynarodowej i potrzeb gospodarki. Cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie i wdrożenie nowego programu kształcenia realizowanego w całości w języku angielskim.

Czas realizacji projektu: od 1 września 2017 do 31 maja 2020

 

Beneficjent: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

Wartość projektu: 697 500 zł

 

Kwota dofinansowania z UE: 587 853 zł

 

Nr umowy: POWR.03.03.00-00-M056/16-01