Informatyka Stosowana jest nowoczesną specjalnością, której celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności posługiwania się nowatorskimi metodami i narzędziami informatyki w oparciu o solidne podstawy w dziedzinach nauk ścisłych.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 7 semestrów, podczas których studenci zdobywają podstawowe umiejętności biegłego posługiwania się komputerem i poznają uniwersalne oprogramowanie zawierające edytory i procesory tekstów (w tym TeX/LaTeX), arkusze kalkulacyjne oraz podstawowe narzędzia bazodanowe. W dalszej kolejności poznają podstawy proceduralnych języków programowania oraz przechodzą rozbudowane kursy obiektowych języków programowania: C/C++, C# i Java. Ponadto, przewidziane są zajęcia z algorytmów i struktur danych, metod numerycznych, algorytmów rozproszonych, sieci teleinformatycznych, administracji systemów operacyjnych oraz tworzenia relacyjnych baz danych (SQL). Szczególną uwagę poświęcamy zajęciom z nowoczesnych technologii tworzenia dynamicznych stron internetowych w oparciu o języki PHP i JavaScript, technologię AJAX i frameworki. Na trzecim roku studenci zapoznają się m.in. z programowaniem mikrokontrolerów, zarówno za pomocą języków niskiego (asemblery) jak i wysokiego poziomu (C++, Python). W czasie studiów duży nacisk kładziemy na zapoznanie studenta z metodami wytwarzania oprogramowania. Temu celowi służą zajęcia z inżynierii oprogramowania wraz z realizacją projektu grupowego, podczas którego studenci tworzą odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne. Projekt grupowy pozwala ponadto budować i rozwijać tak ważne dziś w pracy zawodowej umiejętności jak praca w grupie i współodpowiedzialność każdego członku zespołu za powodzenie wspólnego dzieła. Dodatkowo, dostępny jest do wyboru szereg wykładów obieralnych i specjalistycznych, wśród których można wyróżnić zajęcia ze sztucznej inteligencji i  fizyki układów biologicznych.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 3 semestry i oferują atrakcyjne zajęcia omawiające zastosowanie platform programistycznych .NET oraz J2EE do wytwarzania aplikacji sieciowych. Inne zajęcia obejmują m.in. wzorce projektowe, zbieranie i analizę danych oraz programowanie aplikacji mobilnych. Ponadto, omawiane są metody optymalizacji relacyjnych bazy danych, w tym baz Oracle. Podobnie jak na studiach pierwszego stopnia, studenci realizują też projekt grupowy z wybranej, często interdyscyplinarnej tematyki.