prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

Kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

biogram
Gmach B, pokój 416
tel.: 58 347-22-25, email: jes@mif.pg.gda.pl  
                                  
jozef.sienkiewicz@pg.edu.pl                                                

Zainteresowania naukowe:

 • oddziaływania międzyatomowe
 • rozpraszanie elektronów i pozytonów na atomach
 • reakcje fotodysocjacji i fotoasocjacji
 • lasery rentgenowskie
 • struktury i widma atomów i molekuł
 • algorytmy rozwiazywanie równań Diraca

 

 

Pracownicy samodzielni

 

prof. dr hab. Marek Czachor

Gmach B, pokój 411
tel. 58 348-60-72  email: marek.czachor@pg.edu.pl
Strona domowa

Zainteresowania naukowe:

 • uogólnienia mechaniki kwantowej
 • interdyscyplinarne zastosowanie uogólnionych arytmetyk
 • interdyscyplinarne zastosowanie struktur kwantowych
 • kwantowanie pól w formalizmie redukowalnych reprezentacji algebr
 • czasoprzestrzeń a teoria informacji

 

dr hab. Jan Franz, prof. PG

Gmach B, pokój 414
tel. 58 347-28-89  email: jan.franz@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • antymateria
 • teoria rozpraszania
 • astrochemia

 

dr hab. Julien Guthmuller, prof. PG

Gmach B, pokój 414
tel. 58 347-28-89  email: julien.guthmuller@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie metod chemii kwantowej do obliczania właściwości molekularnych i materiałowych
 • tworzenie oprogramowania do symulacji widma rezonansowego Ramana
 • badanie sprzężenia wibronowego i jego wpływu na kształt widma rezonansowego Ramana
 • badanie transferu elektronów w supramolekularnych fotokatalizatorach zdolnych do produkcji wodoru
 • badanie właściwości optycznych pochodnych perowskitu wykorzystywanych w ogniwach słonecznych

 

prof. dr hab. Paweł Horodecki

Gmach B, pokój 408
tel.: 58 348-60-69, email: pawel.horodecki@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • kwantowa teoria informacji
 • teoria kwantowej dekoherencji
 • badanie przepływu informacji w oddziałujących układach kwantowych
 • podstawy fizyki kwantowej z perspektywy korelacji systemów złożonych
 • korelacje implikowane przez relatywistyczną przyczynowość
 • kryptografia i komunikacja kwantowa
 • generacja losowości za pomocą źródeł kwantowych
 • teorio-informacyjne zastosowania optyki kwantowej
 • relatywistyczna teoria rozpraszania

 

dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. PG

Gmach B, pokój 413
tel. 58 348-61-34  email: jkozicki@pg.edu.pl

zainteresowania naukowe:

 • dynamika w układach kwantowych
 • dynamika w układach klasycznych
 • dynamika w kwantowej teorii pola
 • dynamika w ogólnej teorii względności

 

dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. PG

Gmach B, pokój 409
tel. 58 347-15-30  email: marta.labuda@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • procesy zderzeniowe w układach typu jon-atom i jon-cząsteczka
 • dynamika procesów w femto- i attosekundowej skali czasu
 • badanie struktury i widm cząsteczek
 • teoria oddziaływań międzycząsteczkowych
 • rozwój i zastosowanie metod chemii kwantowej

 

prof. dr hab. Anna Perelomova

Gmach B, pokój 410
tel. 58 347-20-78  email: anna.perelomova@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • akustyka płynów nie-newtonowskich
 • mechanika nieliniowa w nierównowadze termodynamicznej i magnetycznej

 

Adiunkci

 

dr inż. Ewa Erdmann

Gmach B, pokój 412
tel. 58 347-29-25  email: ewa.erdmann@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • wykorzystanie metod chemii kwantowej do badania cząsteczek o znaczeniu biologicznym
 • wymiana ładunku i fragmentacja jako procesy wywołane oddziaływaniem jon-cząsteczka
 • zastosowanie symulacji Monte Carlo do reprodukcji widm masowych

 

dr inż. Patryk Jasik

Gmach B, pokój 415
tel. 58 347-29-49  email: patryk.jasik@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • rozwój baz atomowych i pseudopotencjałów w obliczeniach molekularnych
 • teoretyczne badania struktur rotacyjno-oscylacyjno-elektronowych molekuł dwu- i trójatomowych
 • teoretyczne badania dynamiki procesów fotodysocjacji i fotoasocjacji w małych układach molekulranych
 • deperturbacyjna analiza widma układów dwuatomowych

 

dr inż. Marcin Nowakowski

Gmach B, pokój 408
tel. 58 348-60-69  email: marcin.nowakowski@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • kwantowa teoria informacji
 • podstawy fizyki kwantowej: zagadnienia czasu i przyczynowości w procesach kwantowych, dynamika układów złożonych
 • algorytmy kwantowe
 • kwantowa sztuczna inteligencja oraz kwantowe sieci neuronowe
 • zastosowania teorii informacji w kwantowej teorii pola i teorii strun 

 

dr inż. Bartosz Reichel

Gmach B, pokój 409
tel. 58 347-15-30  email: bartosz.reichel@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • optyka
 • propagacja światła w nieliniowych mediach
 • elektrodynamika obliczeniowa
 • metamateriały
 • zjawiska plazmoniczne

 

dr inż. Paweł Syty

Gmach B, pokój 413
tel. 58 348-61-34  email: pawel.syty@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • obliczenia relatywistycznych struktur atomowych metodą MCDF
 • obliczenia właściwości rozpraszania elektronów na atomach metodą MCDF oraz J-macierzy
 • obliczenia wkładu elektronów z widma ciągłego do elektrycznych momentów dipolowych (EDM) atomów metodą MCDF
 • symulacje propagacji pola elektromagnetycznego w układach plazmonicznych w skali nano metodami FDTD oraz FEDT

 

dr inż. Jan Tuziemski

Gmach B, pokój 412
tel. 58 347-29-25  email: jan.tuziemski@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • kwantowa teoria informacji
 • teoria kwantowej dekoherencji
 • badanie przepływu informacji w oddziałujących układach kwantowych

 

dr inż. Marcin Wilczewski

Gmach B, pokój 412
tel. 58 347-29-25  email: marcin.wilczewski@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • analiza danych i uczenie maszynowe
 • statystyczne metody przetwadzania danych obrazowych (content based image retrieval)
 • zastosowanie technik uczenia maszynowego do wydobywania i analizy danych obrazowych
 • analityczne wspieranie działań biznesowych, w tym budowę i rozwijanie
  modeli optymalizujących te działania

 

Doktoranci

 

mgr inż. Michał Kamoń

Gmach B, pokój 519
tel. 58 347-22-62  email: michal.kamon@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • podstawy fizyki kwantowej z perspektywy korelacji systemów złożonych
 • korelacje implikowane przez relatywistyczną przyczynowość
 • wykorzystanie korelacji kwantowych jako zasobów
  informacyjno-teoretycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystaniado zadań kryptograficznych

 

mgr inż. Tymon Kilich

Gmach B, pokój 415
tel. 58 347-29-49  email: tymon.kilich@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • chemia teoretyczna — problem korelacji elektronowej (również korelacji jąder), efekty relatywistyczne oraz nieadiabatyczne, metody zależne od czasu, efektywne potencjały rdzenia
 • fizyka atomowa i molekularna — struktura atomów oraz dwu- i trójatomowych molekuł, dynamika kwantowa, spektroskopia teoretyczna, elektrodynamika kwantowa

 

mgr inż. Miłosz Martynow

Gmach B, pokój 519
tel. 58 347-22-62  email: milosz.martynow@pg.edu.pl
strona domowa

Zainteresowania naukowe:

 • obliczenia kwantowo mechaniczne związane z systemami supramolecularnymi
  i ciał stałych, mających potencjalne zastosowanie w konwersji energii światła słonecznego
 • właściwości optyczne Perowskitów i supramolekuł opartych na Osmie i
  Rutenie. Analiza stanów wzbudzonych rozpatrywanych układów
 • obliczeniowe badanie optymalnych geometrii układów ciał stałych takich
  jak np. Perowskity. Badanie właściwości optycznych zoptymalizowanych
  superkomórek.

 

mgr inż. Magdalena Staniszewska

Gmach B, pokój 412
tel. 58 347-29-25  email: magdalena.staniszewska@pg.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 • zastosowanie metod chemii kwantowej do badania procesów indukowanych światłem
 • badanie transferu elektronów w supramolekularnych fotokatalizatorach zdolnych do produkcji wodoru
 • symulacja widm rezonansowych Ramana

 

Sekretariat

 

mgr  Sylwia Sarniak

Gmach B, pokój 417
tel. 58 347-22-25  email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl