Kierunek Inżynieria Biomedyczna
Specjalność Fizyka Medyczna (I i II stopień)

 

Inżynieria Biomedyczna jest nową, interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, wykorzystującą zarówno nauki techniczne, jak i medyczne oraz biologiczne. W Politechnice Gdańskiej studia z zakresu Inżynierii Biomedycznej realizowane są od roku akademickiego 2009/10 wspólnie przez Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, przy współpracy z wykładowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach czterech pierwszych semestrów studiów pierwszego stopnia studenci mają możliwość poznania nie tylko podstaw elektronicznej aparatury medycznej i programowania, ale również biofizyki i biochemii, anatomii i fizjologii, technik obrazowania medycznego oraz implantologii. Pod koniec drugiego roku studiów studenci wybierają strumień specjalizacji proponowany przez każdy ze współpracujących wydziałów i realizowany w trzech kolejnych semestrach nauki: Informatykę w medycynie, Elektronikę w medycynie, Chemię w medycynie lub Fizykę medyczną.

 

Studia w ramach specjalności Fizyka medyczna gwarantują gruntowną wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i jej zastosowań w biologii i medycynie, w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury diagnostycznej i programowania komputerowego, a także modelowania układów biologicznych. Semestry 5, 6 i 7, oferują przedmioty i laboratoria specjalistyczne z zakresu:

 

  • FIZYKI JĄDROWEJ, RADIOBIOLOGII , DOZYMETRII I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ,
  • MEDYCYNY NUKLEARNEJ I RADIOTERAPII,
  • MODELOWANIA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH I BADANIA WPŁYWU CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA ICH STABILNOŚĆ,
  • TECHNIK WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA NIEJONIZUJĄCEGO W BIOLOGII I MEDYCYNIE (PROMIENIOWANIE LASEROWE, SYNCHROTRONOWE),
  • BEZINWAZYJNYCH METOD DIAGNOSTYKI I TERAPII ORAZ METOD OBRAZOWANIA (USG, EEG, MRJ, EKG).

 

Wydział dysponuje nowoczesnymi pracowniami studenckimi, które umożliwiają zaznajomienie się z metodologią eksperymentów fizycznych oraz fizycznymi metodami badań stosowanymi obecnie w biologii, medycynie i ochronie środowiska: Laboratorium Biofizyki, Pracownia Jądrowa (izotopowa), Pracownia Dozymetrii Promieniowania Jonizującego, Pracownia Fizyki Atomu i Cząsteczki.

 

Kształcenie na drugim stopniu studiów w ramach Fizyki medycznej trwa 3 semestry i oferuje przedmioty specjalistyczne z zakresu:

  • FIZYKI MOLEKULARNEJ, NANOTECHNOLOGII I ICH WYKORZYSTANIA W MEDYCYNIE,
  • MODELOWANIA MEDYCZNEGO I STATYSTYKI MEDYCZNEJ,
  • TECHNIK SPEKTROSKOPOWYCH I ICH WYKORZYSTANIA BIOLOGII I MEDYCYNIE.

 

Absolwenci specjalności Fizyka medyczna będą przygotowani do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radioterapię, w stacjach SANEPID oraz w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną. Będą również posiadali gruntowną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wykorzystywanych w badaniach struktury i funkcjonowania układów biologicznych (metody spektroskopowe, akceleratory cząstek, nanosensory), co zapewni im niezbędną podstawę do pracy w instytucjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

Szczegółowy plan i program studiów https://ftims.pg.edu.pl/programy-i-plany-studiow

 


Kierownikiem specjalności jest dr Brygida Mielewska prof. PG (brymiele@pg.edu.pl; tel 58347-28-86, pok. 114 GG)