Formularz zgłoszeniowy na Kursy Wyrównawcze z Fizyki i Matematyki

 

W przypadku problemów z wysłaniem formularza prosimy o przesłanie poniższych informacji na adres mailowy kursy.wftims@pg.edu.pl

Data wygaśnięcia 2018-09-02 23:59:00

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Nazwa Wydziału na który dostał się Kursant


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Kursów Wyrównawczych z Fizyki i Matematyki


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda)
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat;
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenie rekrutacji na studia.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na studia podyplomowe.