XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego

W dniach 4-7 września 2017 roku na Politechnice Gdańskiej w gmachu Centrum Nanotechnologii A odbyło się XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego.

W Sympozjum, które zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej i które swoim honorowym patronatem objął J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej, udział wzięło ponad 70 uczestników z całej Polski i kilku zaproszonych wykładowców z zagranicznych ośrodków badawczych, w tym m.in. z ESRF (Francja), European XFEL (Niemcy) i SLS (Szwajcaria).

Obrady otworzyli prof. Maciej Kozak, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, oraz prof. Jacek Namieśnik,  Rektor Politechniki Gdańskiej. Wykład inauguracyjny zatytułowany „SOLARIS – dziś i jutro” wygłosił prof. Marek Stankiewicz, dyrektor Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. W trakcie wystąpienia została przedstawiona krótka historia powstania pierwszego polskiego synchrotronu (http://www.synchrotron.uj.edu.pl/) słuchacze mieli okazję dowiedzieć się, jaki jest aktualny status SOLARISa i dwóch już istniejących linii badawczych (UARPES i PEEM/XAS) oraz jakie są dalsze plany rozwoju i rozbudowy tego wyjątkowego narzędzia badawczego. W sesji otwierającej Sympozjum dr Robert Nietubyć wygłosił referat dedykowany projektowi budowy w NCBJ w Świerku polskiego lasera na swobodnych elektronach, kolejnego unikatowego w skali kraju urządzenia do prowadzenia szeroko pojętych podstawowych badań naukowych (projekt PolFEL).

Podczas konferencji wygłoszono 18 wykładów i 18 referatów, zaś w sesji plakatowej przedstawiono 33 postery. Szereg wykładów miało charakter przeglądowy, podsumowujący aktualny stan osiągnięć naukowych i technologicznych, prezentowały trendy rozwojowe z zakresu badań wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe (PS). Tematyka referatów i prezentacji posterowych dotyczyła zastosowania PS w najróżniejszych dziedzinach nauki, począwszy od badań materiałowych (ceramiki, kompozyty, nowe materiały dla energetyki, topologiczne izolatory, układy wielowarstwowe), poprzez analizę układów w skali nanometrycznej, badania procesów chemicznych i fizycznych, do krystalografii białek i zastosowania PS w badaniach medycznych i biologicznych.

Sympozjum zakończyły dwie sesje specjalne. Pierwsza – poświęcona prezentacji stanu i obecnych możliwości Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble oraz realizowanemu tam projektowi EBS (Extremely Brilliant Source). Druga – poświęcona polskiemu synchrotronowi SOLARIS stała się okazją do omówienia pomysłów związanych z projektami pomiarowymi, które można już będzie realizować na aktualnie oddawanych w ręce użytkowników liniach badawczych oraz do przeprowadzenia dyskusji na temat nowych linii i związanych z nimi potrzeb polskiego środowiska naukowego.

Ufając, że efektem konferencji jest dalsza integracja środowiska użytkowników PS w Polsce oraz wzmocnienie potencjału badawczego i zaplecza dla badań z wykorzystaniem PS, w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego dziękuję wszystkim za aktywny udział w tegorocznej edycji Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, które po raz pierwszy (i mamy nadzieję nie ostatni) odbyło się w Gdańsku.

Agnieszka Witkowska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego