Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko student/doktorant-stypendysta

Konkurs na stanowisko student-stypendysta w projekcie „Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo” UMO-2017/27/L/ST5/03185 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach DAINA 1:

Komisja konkursowa w składzie:
Prof. Dr hab. Inż. Maria Gazda, kierownik projektu – przewodnicząca komisji
Dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG – członek komisji
Dr inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń – członek komisji;

na posiedzeniu dnia 27. 02. 2019 przyznała stypendium Panu inż. Danielowi Jaworskiemu.