Rekrutacja na stanowisko stypendysta/doktorant do projektu SONATA BIS

Rekrutacja na stanowisko stypendysta/doktorant do projektu SONATA BIS pt. „Technologia addytywnego wytwarzania elektroaktywnych przestrzennych struktur z kompozytów polilaktydu wzmacnianego diamentem”, realizowanego przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant

Wymagania:

 • Tytuł magistra z inżynierii materiałowej, chemii lub nauk pokrewnych
 • Status doktoranta w Szkole Doktorskiej lub na Studium Doktoranckim na Politechnice Gdańskiej
 • Udokumentowana znajomość technik pomiarowych uwzględniające głównie badania elektrochemiczne, w szczególności: woltamperometria cykliczna (CV), elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (EIS), skaningowa mikroskopia elektrochemiczna (SECM)
 • Umiejętność projektowania, prototypowania obiektów 3D oraz znajomość druku 3D.
 • Motywacja do pracy naukowej oraz samodzielna zdolność do rozwiązywania postawionych problemów badawczych, umiejętność pracy w zespole.
 • Udokumentowana znajomość programów typu AutoCad oraz narzędzi ułatwiających obróbkę danych tj. język programowania Python lub Matlab.

Opis zadań:

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych przy użyciu drukarek 3D z dwoma ekstruderami
 • Elektrochemiczna i fizyko-chemiczna charakterystyka powierzchni kompozytów diament-PLA
 • Praca w laboratorium, w tym przygotowanie odczynników
 • Przeprowadzanie testów starzeniowych
 • Pomoc w przygotowaniu manuskryptów i raportów

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST

Termin składania ofert: 25 kwiecień 2021, do godz. 23:59

Forma składania ofert: Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: jacek.ryl@pg.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „stypendysta/doktorant - SONATA BIS 10”.

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 3000 PLN brutto miesięcznie od maja 2021r. na okres 18 miesięcy

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowe osiągnięcia naukowe (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.),
 • Kopia dyplomu ukończenia II-go stopnia,
 • Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych - klauzula informacyjna.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

Załączone pliki