Oferta stypendialna dla studentów w ramach projektu „Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”

Od kandydatów wymagane jest:

1) posiadanie stopnia mgr. inż. nanotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnej dziedziny;

2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych, rentgenowskiej analizy materiałów oraz podstaw badań właściwości elektrochemicznych materiałów tlenkowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wykorzystywanych w ogniwach paliwowych; 

4) posiadanie w trakcie pobierania stypendium statusu doktoranta lub słuchacza Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej;

5) posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie badań wytrącania nanocząstek metodą „exsolution”, będzie dodatkowym atutem

Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Naukiopisanego w Załączniku do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2018/30/Z/ST5/00915, na stanowisku stypendysta.

Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to:

- synteza materiałów ceramicznych;

- pomiar właściwości fizyko-chemicznych materiałów ceramicznych metodami: rentgenowskiej dyfraktometrii strukturalnej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, termograwimetrii i innymi metodami uzupełniającymi. 

- analiza danych eksperymentalnych; 

Typ konkursu NCN: m.ERA.net

Termin składania ofert: 26 listopada 2020, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki uzyskania stypendium i sposób ewaluacji kandydatów:

1) wyłonienie kandydata nastąpi zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Naukiopisanego w Załączniku do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

2) wysokość stypendium wynosi miesięcznie 1000 PLN przez 13 miesięcy począwszy od 1 grudnia 2020 roku;

3) przewidziane jest finansowanie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych;

4) w okresie pobierania tego stypendium nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków NCN;

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys,

3) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, 

4) minimum jedna opinia pracownika naukowego potwierdzająca kwalifikacje kandydata, zawierająca dane kontaktowe, 

5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) skan podpisanego oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnej,

7) skan podpisanego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji. 

Wymienione dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres sebastian.wachowski@pg.edu.plw terminie do dnia 26.11.2020 r do godziny 23.59.

Dodatkowe informacje:

Informacji dot. stypendium udziela: dr inż. Sebastian Wachowski sebastian.wachowski@pg.edu.pl +48 58 348 66 12

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.11.2020 r.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie stypendialnej jest Politechnika Gdańska z

siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za

pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.

4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku otrzymania

stypendium do pięciu lat od rozliczenia projektu, a następnie zostaną poddane archiwizacji

i będą przechowywane przez okres 50 lat.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych

będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych).

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.