Oferta stypendialna dla studenta w ramach projektu

Oferta stypendialna dla studenta w ramach projektu „Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”

Od kandydatów wymagane jest:

1) posiadanie stopnia mgr. inż. nanotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnej dziedziny;

2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

3) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów organicznych…….

4) posiadanie w trakcie pobierania stypendium statusu doktoranta lub słuchacza Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej;

5) posiadanie udokumentowanego dorobku w postaci publikacji naukowych w czasopismach z listy JCR w zakresie tematycznym podanym w pkt 3.

Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki opisanego w Załączniku do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Gradient funkcjonalny uzyskany poprzez kluczowe domieszkowanie w katalitycznie aktywnych elektrodach dla ogniw z ceramicznym przewodnikiem protonowym”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie oraz Komisję Europejską, konkurs m.ERA.net, nr rejestracyjny projektu 2018/30/Z/ST5/00915, na stanowisku stypendysta.

Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska to opracowywanie metod addytywnego wytwarzania warstw ceramicznych z wykorzystaniem druku 3D, w szczególności:

- opracowanie polimerowego materiału, który posłuży jako nośnik dla proszków ceramicznych w trakcie druku 3D

- optymalizacja polimerowego nośnika pod kątem lepkości, gęstości oraz szybkości zestalenia fazy ciekłej nośnika

- optymalizacja polimerowego nośnika pod kątem maksymalnej zawartości fazy ceramicznej

- ewaluacja jakości wytworzonych warstw za pomocą druku 3D

Typ konkursu NCN: m.ERA.net

Termin składania ofert: 18 grudnia 2019, 12:00

Forma składania ofert: email

Warunki uzyskania stypendium i sposób ewaluacji kandydatów:

1) wyłonienie kandydata nastąpi zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki opisanego w Załączniku do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

2) wysokość stypendium wynosi miesięcznie 1500 PLN przez okres 12 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2020 roku;

3) przewidziane jest finansowanie uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych;

4) w okresie pobierania tego stypendium nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków NCN;

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego,

4) minimum jedna opinia pracownika naukowego potwierdzająca kwalifikacje kandydata, zawierająca dane kontaktowe,

5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,

7) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.12.2019 r. godz. 12.00, w elektronicznej na adres email sebastian.wachowskI@pg.edu.pl

Dodatkowe informacje:

Informacji dot. stypendium udziela: dr inż. Sebastian Wachowski sebastian.wachowski@pg.edu.pl  +48 58 348 66 12

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20.12.2019 r.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.