Oferta stypendialna dla doktorantów w ramach projektu „Tlenki wysokoentropowe dla konwersji energii”

Oferta obejmuje dwa stanowiska doktoranta/stypendysty, na okres 12-tu miesięcy od 02 stycznia 2021 roku.

Od kandydatów wymagane jest:

1) posiadanie stopnia mgr. inż. nanotechnologii, inżynierii materiałowej lub pokrewnej dyscypliny;*

2) studiowanie w Szkole Doktorskiej Politechniki Gdańskiej w dyscyplinie Inżynieria materiałowa lub w dyscyplinie pokrewnej.

3) bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

Od kandydata/kandydatki na stanowisko doktorant/stypendysta 1 wymagane jest:

1) doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych;

2) znajomość zagadnień z zakresu syntezy materiałów ceramicznych i rentgenowskiej analizy materiałów

                                                                                                                                 3) doświadczenie w analizie danych eksperymentalnych;

Od kandydata/kandydatki na stanowisko doktorant/stypendysta 2 wymagane jest:

1) doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych;

2) znajomość metod pomiaru właściwości fizyko-chemicznych materiałów ceramicznych metodami: rentgenowskiej dyfraktometrii strukturalnej, elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej i termograwimetrii.

3) doświadczenie w analizie danych eksperymentalnych;

*Zgodnie z wymogami NCN stypendystą w projekcie może zostać osoba spełniająca warunki określone w regulaminie przyznawania stypendiów dla młodych naukowców.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Tlenki wysokoentropowe dla konwersji energii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs Opus 18, nr 2019/35/B/ST5/00888 na stanowisku doktorant-stypendysta 1; doktorant-stypendysta 2. Głównym celem projektu jest opracowanie, opisanie i zrozumienie właściwości wysokoentropowych tlenków dla konwersji energii.,

Typ konkursu NCN: Opus

Termin składania ofert: 18 grudnia 2020, 12:00

Forma składania ofert: mail

Zastrzeżenia:

1) maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 12 miesięcy, a minimalny 6 miesięcy, przy czym termin zawarcia umowy stypendialnej zależeć będzie od terminu rozpoczęcia realizacji projektu;

2) w okresie pobierania tego stypendium niemożliwe jest pobieranie innego wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie ze środków NCN;

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1) podanie,

2) życiorys,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, lub zaświadczenie o studiowaniu na III stopniu studiów wraz z informacją o semestrze i czasie trwania studiów,

5) minimum jedną opinię pracownika naukowego potwierdzającą kwalifikacje kandydata,

6) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,

8) oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej do kierownika projektu (pliki należy załączyć wyłącznie w formacie pdf).

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji udziela:

Prof. dr hab. inż. Maria Gazda margazda@pg.edu.pl +48 58 348 66 15

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 grudnia 2020 r.

Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia stypendysty. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.