Nowa specjalność na II stopniu Nanotechnologii!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W lutym 2018 roku na naszym Wydziale rusza nowa specjalność na II stopniu Nanotechnologii: Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej (Nanostructures and computer simulations in material science).

W ramach tej specjalności studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej oraz nanotechnologii eksperymentalnej i obliczeniowej wraz z umiejętnością łączenia pracy doświadczalnej z pracą teoretyczną oraz modelowaniem i symulacjami komputerowymi. W programie kształcenia ponad 40% zajęć stanowią zajęcia o charakterze laboratoryjno-projektowym. Przy realizacji tych zajęć studenci będą również uczestniczyli w pracach i projektach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale FTiMS.

Studia trwają cztery semestry i w całości realizowane będą w języku angielskim. Rekrutacja obejmie zarówno kandydatów z Polski jak i z zagranicy.

Tegoroczna edycja studiów uzyskała wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tym w tej edycji studenci obcokrajowcy zwolnieni są z opłaty za studia i dodatkowo dziesięciu najlepszych z nich otrzyma miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:

https://ftims.pg.edu.pl/nanostruktury-i-sym-komp-w-inz-materialowej