Konkurs Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Informujemy, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronioną w roku akademickim 2015/2016.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o popularyzację informacji nt. trwającego konkursu w wydziałowych jednostkach organizacyjnych oraz mediach akademickich. Jest to konkurs promujący statystykę, jako dyscyplinę naukową, mającą zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, ale również, jako gałąź wiedzy przydatną wielu grupom odbiorców.

Zachęcam do udziału w konkursie również dlatego, że każda praca magisterska i doktorska wykorzystująca statystykę na różnych poziomach zaawansowania, sprzyja rozwojowi tej nauki i jej zastosowaniu w opisie badanych zjawisk. Absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów doktoranckich, mogą poddać swoje prace jeszcze jednej ocenie, z satysfakcją jak sadzę, zapoznając się z oceną Kapituły Konkursu.

Kapituła Konkursu działająca w Głównym Urzędzie Statystycznym oceni prace konkursowe
wg następujących kryteriów:
- zastosowana metodyka,
- ujęcie i analiza zagadnienia,
- wartość naukowa i merytoryczna,
- znaczenie społeczne.

Do 16 października 2017 r. prace mogą zgłaszać autorzy i za zgodą autorów promotorzy oraz uczelnie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac magisterskich i trzech doktorskich otrzymają nagrody pieniężne. Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:
http://bip.stat.gov.pl